Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Flödesschema för kvantitativ påverkan på grundvattenberoende terrestra ekosystem

Flödesschemat visar frågeställningar att arbeta med vid bedömning av kvantitativ påverkan från en grundvattenförekomst på grund­vatten­beroende terrestra ekosystem. För varje ruta finns en förklarande text, se respektive bokstav. För att förenkla förståelsen av exemplet i flödesschemat har den antagits att grundvattenförekomsten endast har kontakt med ett grundvattenberoende terrestert ekosystem. Om en grundvattenförekomst har kontakt med flera grundvattenberoende terrestra ekosystem får frågorna i de olika rutorna besvaras för varje ekosystem. 


SGU utförde 2013 ett arbete med att koppla ihop Natura 2000-områden med prioriterade naturtyper och grundvattenförekomster. Metodbeskrivning för det arbetet finns i Bilaga Metod koppling grundvattenförekomster och Natura 2000 (se Relaterad information/Dokument). Resultatet levererades till Vattenmyndigheten och finns inlagt i VISS. SGUs kopplingsarbete motsvarar frågorna i ruta A, B och C.

A. Undersök om det finns något Natura 2000-område i närheten av grundvattenförekomsten. Gör en GIS-baserad analys, förslag på metod finns i bilagan. En noggrannare utredning av hydraulisk kontakt görs i senare steg (ruta C).

Om det finns något Natura 2000-område i närheten av grundvattenförekomsten: gå vidare till ruta B. Om inte: gå till slutruta G.

B. Ta reda på vilka naturtyper som finns inom Natura 2000-området och om de klassas som grundvattenberoende terrestra ekosystem. I avsnitt Fördjupning grundvattenberoende terrestra ekosystem finns en lista med prioriterade naturtyper som bedömts vara mycket känsliga för förändringar av grundvattennivå. Använd dessa i första hand. Dessa naturtyper uppfyller kriterierna för att vara direkt beroende av grundvatten. 

Om det finns grundvattenberoende naturtyper i Natura 2000-området: gå vidare till ruta C. Om inte: gå till slutruta G. 

C. Utvärdera om det finns hydraulisk kontakt mellan grundvattenförekomsten och det terrestra ekosystemet, det vill säga om vattnet i ekosystemet kommer från grundvattenförekomsten. En nyckelfråga är om det grundvattenberoende terrestra ekosystemet ligger i grundvattenförekomstens utströmningsområde. Använd vägledningen Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten och fokusera på de delar som är relevanta för frågeställningen. Ta även hjälp av metoden som beskrivs i bilagan.

Om grundvattenförekomsten har hydraulisk kontakt med ett grundvattenberoende terrestert ekosystem: gå vidare till ruta D. Om inte: gå till slutruta G. 

D. Undersök den mänskliga påverkan som sker på grundvattenförekomstens kvantitet (nivå) genom att göra en fördjupad kartläggning. Använd informationen från påverkansanalysen för grundvattenförekomsten och komplettera genom att leta mer uppgifter.  Ta exempelvis reda på: 

 • hur stora grundvattenuttag som görs från grundvattenförekomsten,
 • var eventuella större grundvattenuttag sker, och var de sker i förhållande till platsen där grundvattenförekomsten har hydraulisk kontakt med det terrestra ekosystemet,
 • finns information om hur stort påverkansområdet är från ett kommunalt grundvattenuttag, använd i så fall den för att avgöra hur stort område som påverkas av grundvattenuttaget. 

Mer stöd finns i vägledningen Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten.

Om det finns mänsklig påverkan på grundvattenförekomstens nivå i närheten av kontaktplatsen mellan grundvattenförekomsten och det grundvattenberoende terrestra ekosystemet: gå vidare till ruta E. Om inte: gå till slutruta H. 

E. Leta information som visar om ekosystemet är, eller riskerar att bli, utsatt för negativ påverkan från nuvarande grundvattennivåer. Alla Natura 2000-områden ska ha en bevarandeplan, som ska uppdateras regelbundet. Bevarandeplanen ska innehålla information om bevarandemål, hot och bevarandetillstånd. Omfattningen på bevarandeplaner varierar och därmed även användbarheten för vattenförvaltningens syften. Om informationen för Natura 2000-området är bristfällig eller saknas: komplettera genom att rådfråga specialister på terrestra ekosystem, till exempel ansvarig handläggare på länsstyrelsen och förvaltaren av ekosystemet. 

Om ekosystemet är, eller riskerar att bli, negativt påverkat av nuvarande grundvattennivå: gå vidare till ruta F. Om inte: gå till slutruta H. 

F. Väg ihop informationen från ruta D och E och gör en samlad bedömning av om ekosystemet redan har, eller riskerar att få, en betydande skada till följd av mänsklig påverkan på grundvattenförekomstens grundvattennivå. Väg in både nuvarande grundvattennivå och förväntad framtida utveckling. Om ett natura 2000-område inte uppnår sina bevarandemål på grund av negativa effekter från mänsklig påverkan på grundvattennivån klassas det som en betydande skada. För att definiera betydande skada krävs både ekologisk och hydrologisk kunskap, därför bör arbetet utföras i samverkan mellan specialister på dessa områden.

Om mänsklig påverkan på grundvattenförekomstens grundvattennivå orsakar, eller riskerar att orsaka, en betydande skada på det terrestra ekosystemet: gå till slutruta I. Om inte: gå till slutruta H. 

Slutsatser från analyserna

Frågeschemat leder till någon av rutorna G, H eller I som slutpunkt. Oavsett slutsats är det viktigt att dokumentera både underlaget och själva slutsatsen. Dokumentationen ska göras tillgänglig i VISS.

G. Slutruta G i flödesschemat innebär att arbetet ledde fram till slutsatsen att inget grundvattenberoende terrestert ekosystem har identifierats. Dokumentera underlaget till slutsatsen och se till att följande information finns i VISS:

 • det saknas grundvattenberoende terrestert ekosystem.

H. Slutruta H i flödesschemat innebär att arbetet ledde fram till slutsatsen att ett grundvattenberoende terrestert ekosystem har identifierats. Slutsatsen av riskbedömningen är att den mänskliga påverkan på grundvattenförekomsten inte riskerar att leda till negativa effekter på ekosystemet under rådande förhållanden. Därmed påverkas inte grundvattenförekomstens MKN och inte heller den kvantitativa statusen. Riskbaserad övervakning behövs inte, utan det räcker med kontrollerande övervakning av grundvattenförekomsten. Dokumentera underlaget till slutsatsen och se till att följande information finns i VISS:

 • ett grundvattenberoende terrestert ekosystem har identifierats, 
 • det grundvattenberoende terrestra ekosystemet ska identifieras med en koordinat och ett namn och eventuellt länk till mer information om Natura 2000-området.

Om vattenuttaget från grundvattenförekomsten ökar krävs en ny bedömning. Detsamma gäller om ekosystemets tillstånd försämras. I praktiken innebär det att en ny bedömning ska göras i varje förvaltningscykel, eller tidigare om behov uppstår.

I. Slutruta I i flödesschemat innebär att arbetet ledde fram till slutsatsen att ett grundvattenberoende terrestert ekosystem har identifierats. Riskbedömningen visar att mänsklig påverkan på grundvattennivån i grundvattenförekomsten är så stor att den riskerar att leda till negativa effekter på ekosystemet. Grundvattenförekomstens MKN ska fastställas till god kvantitativ status. Grundvattenförekomsten ska ha riskbaserad övervakning av den kvantitativa statusen med minst en till två mätningar per månad. Se avsnitt Övervakning av grundvattenberoende terrestra ekosystem. Det ska även tas fram åtgärder för grundvattenförekomsten. Om slutsatsen är att det redan har uppstått en betydande skada på ekosystemet ska grundvattenförekomstens kvantitativa status fastställas till otillfredsställande. Dokumentera underlaget till slutsatserna och se till att följande information finns i VISS:

 • ett grundvattenberoende terrestert ekosystem har identifierats,
 • det grundvattenberoende terrestra ekosystemet ska identifieras med en koordinat och ett namn och eventuellt länk till mer information om Natura 2000-området,
 • grundvattenförekomsten bedöms ha risk att kvantitativ status inte uppnås till följd av negativ påverkan på ett grundvattenberoende terrestert ekosystem,
 • MKN är fastställt till god kvantitativ status och att det inkluderar hänsyn till ett grundvattenberoende terrestert ekosystem,
 • ange när den kvantitativa statusen i grundvattenförekomsten är otillfredsställande till följd av påverkan på ett grundvattenberoende terrestert ekosystem.

En ny bedömning ska göras i varje förvaltningscykel, eller tidigare om behov uppstår.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut