Handledning Materialförsörjning

Om handledningen

Denna handledning är till för dig som tar fram materialförsörjningsplaner. Handledningen innehåller riktlinjer, tillvägagångssätt och stöd i ditt planeringsarbete.

En materialförsörjningsplan är ett underlag för bedömning av en regions framtida behov av, och tillgång till, ballastmaterial. Genom att betrakta materialförsörjningen som en viktig samhällsfunktion, och ett allmänt intresse, ökar förutsättningarna för en ändamålsenlig användning av mark och naturresurser, och ballastens värde i samhällsplaneringen synliggörs.

Fakta

Ballast i form av krossberg är den största råvaran som utvinns i Sverige, undantaget vatten, och en avgörande produkt för samhällsbyggnad. Utan tillgång till ballast kan vi inte ta fram den infrastruktur och bebyggelse vi behöver.

Hållbar materialförsörjning

Hållbar materialförsörjning uppfyller samhällets behov av ballast och alternativa material utan att äventyra miljö, hälsa, ekonomi och kommande generationers behov av material. För att skapa en hållbar materialförsörjning behövs en plan som tar hänsyn till en regions behov av material och möjligheterna att tillgodose behoven, med en strävan efter:

  • korta transportavstånd
  • rätt materialkvaliteter för ändamålet
  • möjlighet att bättre kunna tillgodogöra sig det material (entreprenadberg och schaktmassor) som uppkommer vid bygg- och anläggningsarbeten

Det måste också finnas utrymme till att ta hand om sådant material på terminalplatser. Utvinningen av naturgrus har minskat i Sverige, men import av betongfundament som innehåller naturgrus kan ge upphov till miljöproblem utanför Sverige.

Senast ändrad 2022-11-10

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Om handledningen"