Handledning Materialförsörjning

Lagstiftning, strategier och mål

Det finns många riktlinjer att förhålla sig till vid materialförsörjningsplanering. Var speciellt uppmärksam på bestämmelserna i Miljöbalken samt Plan- och bygglagen.

De viktigaste bestämmelserna vid materialförsörjningsplanering finns framför allt i miljöbalken och plan- och bygglagen. Exempel på sådana bestämmelser finns i 9 kap. 6f § miljöbalken runt naturgrusanvändningen. Här står det att en täkt i naturgrus inte får komma till stånd om:

  • det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda annat material
  • naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning
  • naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- och kulturmiljö

Exempel på andra bestämmelser i miljöbalken som är relevanta till materialförsörjningsplanering finns i 3 kap. 7 § 1 st. miljöbalken där det står att mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen och material så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dem, och 3 kap. 7 § 2 st. miljöbalken där det står att områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Andra exempel på relevant lagstiftning återfinns i 3 kap. 5 § 1 st. plan- och bygglagen där det står att det av en översiktsplan ska framgå ”hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen”. Det förtydligas vidare här att det av översiktsplanen skall framgå ”kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade, samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra”.

Samhällets strategier och mål

Inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet ingår bevarandet av naturgrusavlagringarna som en av sex preciseringar formulerat på följande sätt: ”Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.” 

Lämplig placering av täkter och terminaler för bergmaterial sker i första hand i förhållande till berggrundens givna förutsättningar att kunna leverera rätt produktkvalitet. Täktplacering och materialbehov (kvalitet och mängd) påverkar flera av Sveriges Miljömål, tex. Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Säker strålmiljö. Det är därför viktigt att avstånd mellan täkt eller terminal och avsättningsområde hålls så kort som möjligt för tunga transporter.

Andra mål som samhället har satt upp som är relevanta för materialförsörjningsplanering inkluderar:

  • Agenda 2030
  • Sveriges mål för boenden och samhällsplanering
  • Nationella infrastrukturplanen
Fakta

De största koldioxidutsläppen vid produktion av ballast kommer från materialtransporter. Vid transportavstånd på mer än 15–30 km överstiger utsläppen från transporten den från själva produktionen.

Senast ändrad 2021-10-08

Skriv ut