Ballast i samhällsplanering

Bergmaterial är en nödvändig råvara för bostadsbyggande och fungerande infrastruktur. Behovet av ballast är som störst i tätortsregioner med en stark befolkningstillväxt.

I Sverige används årligen 8–10 ton ballast per person, där den största delen används till väginfrastruktur. Merparten av all ballast som produceras i Sverige är krossat berg från täkter, och en mindre del utgörs av naturgrus, havssand och morän. En mängd ballast kommer även från krossat entreprenadberg, det vill säga biprodukter från bygg- och anläggningsverksamhet som exempelvis tunnlar och vägbyggen, men detta syns inte i statistiken. Dock finns det stora regionala skillnader i användbarheten av entreprenadberg, och dess bidrag till materialförsörjningen varierar därför också.

Resurseffektivt byggande där entreprenadberg tas till vara, tillsammans med återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial, är viktigt för en hållbar materialförsörjning. Sådana material kommer dock inte ensamt kunna fylla samhällets behov av bergmaterial utan det finns ett stort behov av att ta fram ballast ur täkter.

850x350-byggplatsMalmö_OlofTaromiSandström.jpg

Byggplats i Malmö. Fotograf: Olof Taromi Sandström, SGU.

Det framtida behovet av ballast

Samhällets behov av ballast styrs av aktiviteten inom bygg- och anläggningsområdet, vilket gör att de största behoven av material finns i tätortsregioner med en stark befolkningstillväxt. De senaste åren har efterfrågan av ballast varit hög, och under 2019 levererades över 100 miljoner ton ballast från täkter i Sverige. På bakgrund av fortsatta investeringar i infrastruktur och annan samhällsbyggnad är bedömningen att behovet av ballast fortsatt kommer vara stort.

I många regioner råder idag begränsade möjligheter till täktverksamhet på grund av motstående intressen eller att berggrundens användbarhet som ballast är begränsad. Här är det särskilt viktigt att en regional materialförsörjningsplan tas fram där försörjningen av ballast och alternativa material behandlas som en mellankommunal fråga i kommunernas översiktsplanering. Detta innebär att vissa kommuner kan behöva ta ett större ansvar i förhållande till regionens materialförsörjning.

En hållbar materialförsörjningsplanering innebär bland annat att identifiera strategiskt viktiga täkter med bra lokalisering. En bra lokalisering innebär att transportavstånden är korta, att det går att producera ändamålsenliga ballastmaterial med god användbarhet för flera användningsområden samt att verksamheten har så liten miljöpåverkan som möjligt. Samhällsvinsterna med strategisk lokalisering av täkterna blir allt viktigare med tiden eftersom vi ser en utveckling där antalet ballasttäkter blir färre men större.

Ballastprognos2040_627.jpg

Diagrammet visar förbrukningen av ballast från materialtäkter 2000 till 2019. För åren 2020 till 2040 visas en prognos för förväntad framtida behov av ballast från täkter. Prognosen anges som ett intervall för behovet eftersom användningen av ballast beror på aktiviteten i bygg- och anläggningsbranschen. Förbrukning och behov anges i miljoner ton (Mton). Sammanställningen och prognosen är gjord av SGU.

Fakta

Årskonsumtionen av ballast per person i Sverige är cirka 10 ton. Det går åt runt 25 ton ballast till ett 100 m2 småhus och för att bygga en normalstor villa går det åt uppskattningsvis 100 ton ballast. För att bygga en kilometer motorväg går det åt cirka 64 000 ton ballast, för att bygga en kilometer järnväg krävs det cirka 48 000 ton ballast (Grus, Sand och Krossberg 2018).

Senast ändrad 2021-10-08

Skriv ut