Handledning Hur man känner igen och undersöker sur sulfatjord

Så här kan man minska miljöpåverkan från sur sulfatjord

Det finns ett antal sätt som kan begränsa miljöpåverkan från sur sulfatjord. Idag pågår forskning för att undersöka hur effektiva dessa åtgärder är. Här beskriver vi ett par av dem.

Återskapa våtmarker

Aktiv sur sulfatjord har bildats då grundvattenytan sänkts på platser som i många fall naturligt skulle utgöras av våtmarker. Genom att återskapa våtmarker på sådana platser bör det finnas förutsättning att minska utflödet av surt vatten från den oxiderade jorden samt att på sikt återskapa reducerande förhållanden i marken. Eftersom många områden med aktiv sur sulfatjord utgörs av jordbruksmark eller produktiv skogsmark har de ett ekonomiskt värde för de som äger marken. Det finns dock dikade områden som inte är produktiva, exempelvis övergiven jordbruksmark. I sådana områden bör förutsättningarna för att återskapa våtmarker vara bättre.

Reglerad dränering

Ett annat sätt som bör minska miljöpåverkan från aktiv sur sulfatjord är att genom reglerad dränering se till att grundvattenytan hålls uppe under perioder med torka. Syftet med den åtgärden är att undvika att ytterligare potentiellt sur sulfatjord exponeras för luft.

I både Sverige och Finland görs det idag försök med att i områden med aktiv sur sulfatjord återställa våtmark och att installera reglerad dränering i jordbruksområden med sådan jord. I Finland finns också försök där finkornig kalk injiceras i aktiv sur sulfatjord. Det krävs långa mätserier för att säkert kunna utvärdera resultaten av dessa försök och det går idag inte säker att exakt veta vilka långsiktiga effekter åtgärderna har.  

Senast ändrad 2019-09-04

Skriv ut