Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Möjliga effekter i andra typmiljöer

En våtmark kan ligga i andra geologiska miljöer än de som redovisats specifikt i detta avsnitt. Exempelvis berörs inte konstruerade våtmarker i miljöer med avsaknad av torv eller effekter av invallning nära vattendrag med översilningsvåtmarker. Samma resonemang kring de geologiska förutsättningarnas betydelse kan i många fall ändå vara relevanta vid andra typer av åtgärder och andra geologiska miljöer. Den huvudsakliga principen är att den omgivande markens genomsläpplighet är mycket avgörande för hur stort område som påverkas av en åtgärd.

I de redovisade exemplen har vi antagit att det finns ett torvlager i våtmarken som ska åtgärdas. Det är dock inte alltid fallet. I det fall en våtmark som skall restaureras ligger i ett område med genomsläpplig jord, där torv saknas, så kan även åtgärder i våtmarkens centrala delar leda till att grundvattennivån i omgivande mark påverkas.

En annan geologisk typmiljö som kan vara aktuell för våtmarksrestaurering är torvmarker i områden med mycket hällmark och tunna jordtäcken. En våtmarksåtgärd som leder till en höjd grundvattennivå i dessa tunna jordlager, kan ge positiva effekter för vattenförsörjningen. Detta då även en liten nivåhöjning i jordlagren kan ge ett relativt stort tillskott till den totala magasineringsvolym som förser bergborrade brunnar. Detta eftersom vattnet i jordlagren kontinuerligt kan fylla på de vattenförande sprickorna i berggrunden. Då topografin i dessa områden ofta är småkuperad, blir påverkan på grundvattennivån i jordlagren i regel mycket lokal och därmed bör risken för negativ omgivningspåverkan vara begränsad.

I de fall det blir aktuellt med anläggande av våtmarker, kan dessa åtgärder vara aktuella i både grundvattnets ut- och inströmningsområden. Om åtgärder utförs i inströmningsområden blir betydligt viktigare att beakta risken för påverkan på grundvattnets kvalitet. Om åtgärden planeras att utföras i anslutning till en beslutad grundvattenförekomst så måste man utöver andra allmänna hänsynsregler också beakta vattenförvaltningens krav. Stöd och vägledning i samband med risk för påverkan på en beslutad grundvattenförekomst kan fås via SGU:s checklista för påverkan grundvattenförekomst.

Senast ändrad 2022-11-10

Skriv ut