Handledning Geologi i översikts­planering

Kostnader och markförhållanden

Markens egenskaper har stor betydelse för grundläggningskostnader, byggbarhet och risker för ras, skred och erosion. Det är betyder att det är stora skillnader i kostnader för byggnation beroende på hur markförhållandena ser ut. Det här gäller även för den tekniska infrastrukturen som vatten, avlopp och dagvatten. Kostnaderna för byggnation kan komma långt senare till exempel på grund av sättningar. Områden som är särskilt känsliga och har högre kostnader för exploatering är områden med större lerdjup och så kallade postglaciala leror och leror med organiskt innehåll. Här är bland annat sättningar vanligt förekommande och grundläggningsförhållandena är komplicerade.

Byggande i områden där grundvattnet behöver skyddas mot föroreningar kan vara komplicerade. Krav på särskilda byggnadsmaterial och byggmetoder kan ge höga kostnader. Eftersom grundvatten är en värdefull resurs är skydd av grundvattnet viktigt.

En fråga som ofta förbises vid exploatering är uppkomsten av oanvändbara massor. Exploatering av olika typ av mark ger upphov till massor som är mer eller mindre användbara. Genom att undvika lokalisering till mark som ger upphov till stora mängder massor minskar miljöpåverkan och kostnader. Leror är typiska massor med låg användbarhet medan bergmassor som uppstår är en resurs som ofta kan användas för flera olika syften.

Senast ändrad 2020-03-06

Skriv ut

Relaterad information