Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Petroleumkolväten – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för parametrar som förts till gruppen petroleumkolväten. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av petroleumkolväten i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (µg/l)
Parameternamn Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
Bensen 4192 36 0.9 995 33 3.3 < < 58.00
Etylbensen 1731 26 1.5 593 24 4.0 < 0.09 210.00
Toluen 1728 68 3.9 590 58 9.8 < 1.00 730.00
Xylen 1646 38 2.3 533 36 6.8 < 0.68 400.00
Alifatiska kolväten, summa >C10-C12 1033 18 1.7 121 9 7.4 < 15.68 270.00
Alifatiska kolväten, summa >C12-C16 1033 12 1.2 121 8 6.6 < 10.00 89.00
Alifatiska kolväten, >C8-C10 1030 0 0.0 119 0 0.0 < < <
Alifatiska kolväten, >C5-C8 1027 7 0.7 117 6 5.1 < < 23.00
Alifatiska kolväten, summa >C16-C35 961 45 4.7 100 23 23.0 < 38.40 38000.00
Aromatiska kolväten, summa >C8-C10 945 2 0.2 100 2 2.0 < < 690.00
Aromatiska kolväten, summa >C10-C16 896 1 0.1 95 1 1.1 < < 51.00
Aromatiska kolväten, summa >C16-C35 838 0 0.0 58 0 0.0 < < <
Xylen, summa av meta- och paraisomerer 660 3 0.5 78 2 2.6 < < 2.37
orto-Xylen 630 2 0.3 49 1 2.0 < < 1.38
Alifatiska kolväten, summa >C5-C16 619 1 0.2 19 1 5.3 < < 29.00
Metylkrysener/Metylbens[a]antracener 569 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Metylpyrener/Metylfluorantener 569 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Alifatiska kolväten, summa >C5-35 245 39 15.9 66 20 30.3 33.60 251.20 410.00
Aromatiska kolväten, summa C8-C16 176 1 0.6 59 1 1.7 < < 740.00
1,2,4-Trimetylbensen 140 2 1.4 96 2 2.1 < 0.03 0.13
1,3,5-Trimetylbensen 140 2 1.4 96 2 2.1 < 0.02 0.06
Styren 115 1 0.9 83 1 1.2 < < 0.02
Isopropylbensen 58 0 0.0 44 0 0.0 < < <
n-Butylbensen 58 0 0.0 44 0 0.0 < < <
n-Propylbensen 58 0 0.0 44 0 0.0 < < <
sec-Butylbensen 58 0 0.0 44 0 0.0 < < <
tert-Butylbensen 58 0 0.0 44 0 0.0 < < <
1,2,3-Trimetylbensen 52 1 1.9 52 1 1.9 < 0.02 0.05
Oljeindex 50 1 2.0 15 1 6.7 < 102.00 200.00
Aromatiska kolväten, summa C8-35 47 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Aromatiska kolväten, summa >C10-C35 43 0 0.0 4 0 0.0 < < <
Aromatiska kolväten, summa C8-35 inkl BTEX 42 0 0.0 4 0 0.0 < < <
Alifatiska kolväten, summa >C12-C35 33 0 0.0 12 0 0.0 < < <
Alifatiska kolväten, summa >C5-C12 33 0 0.0 12 0 0.0 < < <
n-Nonan 30 0 0.0 30 0 0.0 < < <
Aromatiska kolväten, summa C8-C16 inkl BTEX 27 0 0.0 7 0 0.0 < < <
Oljeindex, >C10-C12 18 0 0.0 7 0 0.0 < < <
Oljeindex, >C12-C16 18 2 11.1 7 1 14.3 7.30 8.66 9.00
Oljeindex, >C16-C35 18 0 0.0 7 0 0.0 < < <
Oljeindex, >C35-C40 18 0 0.0 7 0 0.0 < < <
Oljeindex (C10-C40) 15 0 0.0 6 0 0.0 < < <
Opolära alifatiska kolväten 13 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Oljekolväten, totalt (C10-C40) 7 1 14.3 2 1 50.0 119.00 159.80 170.00
Dibensotiofen 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Dibensofuran 4 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Oljekolväten C10-C12 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Oljekolväten C12-C16 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Oljekolväten C16-C21 3 1 33.3 1 1 100.0 14.40 15.68 16.00
Oljekolväten C21-C30 3 1 33.3 1 1 100.0 99.00 107.80 110.00
Oljekolväten C30-C35 3 1 33.3 1 1 100.0 30.60 33.32 34.00
Oljekolväten C35-C40 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Alifatiska kolväten, summa >C10-C35 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Aromatiska kolväten, summa större än xylen 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Benso[b]tiofen 1 0 0.0 1 0 0.0 < < <

Tabellen visar att det finns analysdata för cirka 50 parametrar inom gruppen petroleumkolväten, inklusive flera olika summaparametrar för alifater, aromater, oljeindex och oljekolväten i olika fraktioner. Vanligen rapporteras inte halter av enskilda ämnen som analyseras inom dessa summametoder, men analyserna omfattar alifatiska och aromatiska kolväten med olika molekylära strukturer och olika antal kolatomer. Summametoderna begränsas vanligen till att omfatta alifatiska och aromatiska kolväten med storlek inom spannet 5–35 ingående kolatomer. Olika fraktioner har analyserats och rapporterats in från olika sammanhang och laboratorier, det finns därför summaparametrar som delvis överlappar varandra men som inte representerar samma prover eller provtagningsplatser.

De ämnen som analyserats flest gånger är de så kallade BTEX-ämnena (bensen, toluen, etylbensen och xylen). Särskilt bensen, som regleras för dricksvatten och inom vattenförvaltningsarbetet sedan länge, har analyserats vid många tillfällen och på många platser. För BTEX-ämnena finns cirka 1 600 till 4 200 analyser per ämne från cirka 500 till 1 000 provtagningsplatser. Fyndfrekvenser samt max- och 99-percentilhalter är högst för toluen (3,9 procent, 730,0 µg/l, 1,0 µg/l) följt av xylen, etylbensen och bensen. Även om bensen påträffas relativt sällan, i mindre än 1 procent av proverna, så är maxhalten för bensen (58 µg/l) mycket hög i förhållande till dess gränsvärde för dricksvatten och generella tröskelvärde för grundvatten (1 µg/l). Bensen och övriga BTEX-ämnen påträffas alltså endast på en begränsad del av provtagningsplatserna i kvantifierbara halter, men kan förekomma i mycket höga och problematiska halter på vissa platser.

Bland summaparametrarna för olika typer av alifat-, aromat- och oljefraktioner, sticker den breda fraktionen av alifatiska kolväten (>C5-C35) ut med höga fyndfrekvenser samt max- och 99-percentilhalter. Detta gäller även den tunga fraktionen av alifater >C16-C35 som har rapporterats in vid fler tillfällen, och har den högsta maxhalten i gruppen (38 000 µg/l). Det bör noteras att petroleumföroreningar är svåra att analysera eftersom ett mycket brett spektrum av ämnen ingår. Dessutom kan de analysmetoder som vanligen används i viss mån fånga upp kolväten med ursprung i naturligt förekommande organiskt material, som förmultnande växtdelar [9]. Det är alltså inte nödvändigtvis enbart antropogena föroreningar som fångas upp i breda analyser av alifatiska och aromatiska kolväten. Även om störningar kan förekomma, så visar data att halter av de olika fraktionerna av alifatiska och aromatiska kolväten i de allra flesta fall är så låga att de inte är kvantifierbara vid analyser av grundvatten. När högre halter uppmäts är det med största sannolikhet på grund av antropogena föroreningskällor.

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut