Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

PAH – gränsvärden och tillståndsklasser

Gränsvärden för PAH i vatten

Ett antal PAH regleras för dricksvatten genom dricksvattendirektivet (direktiv 2020/2184) och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). De dricksvattengränser som finns gäller benso[a]pyren (0,01 μg/l) och summan av fyra PAH-H med hög molekylvikt (benso[b]fluoranten, benso[k]fluoranten, benso[ghi]perylen och indeno[1,2,3-cd]pyren (0,1 μg/l)). Samtliga dessa ämnen ingår i SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1) och har generella tröskelvärden som motsvarar ovan nämnda dricksvattengränser. Utöver detta finns också generella tröskelvärden för summan av tre PAH-L med låg molekylvikt (naftalen, acenaften, acenaftylen (10 μg/l)) och summan av fem PAH-M med medelhög molekylvikt (fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren (2 μg/l). Värdena för PAH-L och PAH-M har kopplats till haltkriterierna för skydd av grundvatten enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för förorenad mark samt de branschrekommendationer som Svenska Petroleum Institutet (SPI) tagit fram för efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar [7], [8].

Ett antal PAH är även upptagna i prioämnesdirektivet (2013/39/EU), och används vid utvärdering av kemisk status för ytvatten inom vattenförvaltningen genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. För benso[a]pyren gäller gränsvärdena 0,00017 μg/l (årsmedelvärde) och 0,27 μg/l (maximal tillåten koncentration). För benso[b]fluoranten respektive benso[k]fluoranten gäller 0,017 μg/l och för benso[ghi]perylen 0,0082 μg/l (maximal tillåten koncentration). Ytvattengränsvärden enligt prioämnesdirektivet finns även för antracen (0,1 μg/l som årsmedelvärde och maximal tillåten koncentration), fluoranten (0,0063 μg/l som årsmedelvärde, 0,12 μg/l som maximal tillåten koncentration) och naftalen (2 μg/l som årsmedelvärde, 130 μg/l som maximal tillåten koncentration). Vissa av gränsvärdena för ytvatten är så pass låga att de är svåra att mäta i vatten med tillgängliga analysmetoder, framför allt för benso[a]pyren.

Tröskelvärde och vända trend-värde för grundvattenförekomster

Ett flertal PAH ingår i den generella tröskelvärdeslistan i tabell 1 i bilaga 3 till SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status (SGU-FS 2023:1) med generella tröskelvärden – summan av tre PAH-L med låg molekylvikt, summan av fem PAH-M med medelhög molekylvikt, summan av fyra PAH-H med hög molekylvikt, samt benso[a]pyren. Parametrar som ingår i listan utgör underlag för beslut om miljökvalitetsnormer för kemisk grundvattenstatus.

När vattenmyndigheten fastställer ett tröskelvärde för en parameter i en grundvattenförekomst görs det utifrån anvisningar i SGU:s föreskrifter. Anpassade tröskelvärden beslutas vid behov, till exempel om påverkan på grundvattenberoende ekosystem motiverar ett lägre tröskelvärde.

Om den kemiska sammansättningen i en grundvattenförekomst är sådan att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller kan leda till betydande sänkning av statusen hos sådana ytvattenförekomster, eller leda till betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem, ska vattenmyndigheten dock besluta om tröskelvärden för dessa ämnen enligt 3 kap 4 § i SGU-FS 2023:1. Detta kan beröra enskilda PAH.

Vända trend-värdet beslutas för förekomster som riskerar otillfredsställande status och är direkt kopplat till åtgärdsbehovet. Vända trend-värdet är den koncentration av ett förorenande ämne vid vilken åtgärder senast ska sättas in för att grundvattenförekomsten ska behålla god status.

SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU–FS 2023:1)

Bedömning av tillstånd

Tabellen visar tillståndsklasser för summan av tre PAH-L, summan av fem PAH-M, summan av fyra PAH-H, och benso[a]pyren i grundvatten. Tillståndsklasser har tagits fram för de ämnen inom gruppen som regleras med gränsvärden för dricksvatten genom LIVSFS 2022:12, och/eller för grundvatten genom SGU-FS 2023:1 och därmed har tröskelvärden inom grundvattenförvaltningen. PAH kan i begränsad omfattning förekomma i mark- och vattenmiljön på grund av atmosfärisk deposition, men dessa halter är vanligen inte kvantifierbara i grundvatten, och även låga påvisade halter innebär att det med stor sannolikhet finns en lokal antropogen föroreningskälla. Det är därför viktigt att utreda orsakerna även till låga påvisade halter, och vid behov vidta åtgärder så att halterna inte ökar med tiden eller ett större område förorenas.

Klass

Tillstånd

Benso[a]pyren (µg/l)

PAH-L, summa av 3* (µg/l)

PAH-M, summa av 5** (µg/l)

PAH-H, summa av 4*** (µg/l)

Kommentar

1

Mycket låg halt

< 0,0005

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Sammanfaller med rapporteringsgränser för relativt känsliga analysmetoder.

 

Kan redan vid dessa halter innebära att gränsvärde (maximalt tillåten koncentration) för ytvatten överskrids för benso[a]pyren (0,00017 µg/l). Dessa koncentrationer är dock svåra att överhuvudtaget mäta i vatten.

2

Låg halt

0,0005–0,001

0,001–0,01

0,001–0,01

0,001–0,005

Överskrider gränsvärde (maximalt tillåten koncentration) för ytvatten avseende fluoranten (PAH-M) vid 0,0063 µg/l.

3

Måttlig halt

0,001–0,002

0,01–0,5

0,01–0,1

0,005–0,01

Överskrider gränsvärde för ytvatten (maximalt tillåten koncentration) avseende benso[ghi]perylen (PAH-H) vid 0,0082 µg/l.

4

Hög halt

0,002–0,01

0,5–10

0,1–2

0,01–0,1

Överskrider gränsvärde för ytvatten (maximalt tillåten koncentration) avseende naftalen (PAH-L) vid 2 µg/l.

5

Mycket hög halt

≥ 0,01

≥ 10

≥ 2

≥ 0,1

Överskrider gränsvärde för dricksvatten och/eller generellt tröskelvärde för grundvattenförekomster.

*Tre PAH med låg molekylvikt – naftalen, acenaften och acenaftylen
**Fem PAH med medelhög molekylvikt – fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
***Fyra PAH med hög molekylvikt – benso[b]fluoranten, benso[k]fluoranten, benso[ghi]perylen och indeno[1,2,3-cd]pyren

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut