Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

PAH – referenser

[1] WHO, 2021: Human health effects of polycyclic aromatic hydrocarbons as ambient air pollutants: report of the Working Group on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons of the Joint Task Force on the Health Aspects of Air Pollution.  World Health Organization, 72 s.

[2] Patel, A. B., Shaikh, S., Jain, K.R., Desai, C. & Madamwar, D., 2020: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Sources, Toxicity, and Remediation Approaches. Frontiers in Microbiology 11, 23 s. doi: 10.3389/fmicb.2020.562813.

[3] Clergé A., Le Goff J., Lopez C., Ledauphin J. & Delépée R, 2019: Oxy-PAHs: occurrence in the environment and potential genotoxic/mutagenic risk assessment for human health. Crit Rev Toxicol 49(4), 302–328. doi: 10.1080/10408444.2019.1605333.

[4] Abdel-Shafy, H. I. & Mansour, M.S.M., 2016: A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal of Petroleum 25(1), 107–123. doi: 10.1016/j.ejpe.2015.03.011.

[5] SGF, 2023: PAH, Svenska Geotekniska Föreningen <www.fororenadeomraden.se/index.php/aemnen/pah> åtkommen den 27 juli 2023.

[6] Naturvårdsverket, 2023: Branschlistan (2023), 17 s. <naturvardsverket.se/49080c/globalassets/vagledning/fororenade-omraden/inventering/branschlistan-fororenade-omraden-2023> åtkommen den 20 juli 2023.

[7] Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976, 272 s.

[8] SPI, 2010: Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. SPI Rekommendation. Svenska Petroleum Institutet, 148 s.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut