Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

PAH – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för parametrar som förts till gruppen PAH. Även ämnen av typen oxy-PAH, det vill säga olika typer av oxidationsprodukter som kan bildas av PAH och har en PAH-liknande struktur, har inkluderats. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av PAH i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (µg/l)
Parameternamn Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
Benso[ghi]perylen 4288 17 0.4 1041 14 1.3 < < 0.41
Benso[a]pyren 4287 14 0.3 1041 12 1.2 < < 0.19
Indeno[1,2,3-cd]pyren 4286 20 0.5 1041 17 1.6 < < 0.45
PAH-H, summa 4 enligt SGU (SGU-FS 2023:1) 4285 22 0.5 1041 19 1.8 < < 1.92
Benso[b+k]fluoranten 2556 2 0.1 538 1 0.2 < < 0.04
Benso[k]fluoranten 1878 8 0.4 710 6 0.8 < < 0.56
Benso[a]fluoranten 1739 17 1.0 630 14 2.2 < < 0.50
Naftalen 1348 69 5.1 467 50 10.7 0.001 0.18 20.00
Fluoranten 1345 35 2.6 479 24 5.0 < 0.01 0.38
PAH-L, summa 3 enligt SGU (SGU-FS 2023:1) 1344 109 8.1 467 73 15.6 0.005 2.93 193.00
PAH-M, summa 5 enligt SGU (SGU-FS 2023:1) 1342 97 7.2 480 58 12.1 0.005 1.13 97.35
Antracen 1314 36 2.7 451 10 2.2 < 0.05 0.35
Fenantren 1311 48 3.7 448 29 6.5 < 0.10 11.00
Acenaften 1311 47 3.6 448 22 4.9 < 1.08 170.00
Pyren 1311 46 3.5 448 34 7.6 < 0.01 0.30
Fluoren 1311 40 3.1 448 15 3.3 < 0.59 86.00
Acenaftylen 1311 27 2.1 448 7 1.6 < 0.09 3.10
Benso[a]antracen 1311 10 0.8 448 8 1.8 < < 0.26
Dibenso[a,h]antracen 1310 5 0.4 447 4 0.9 < < 0.48
Krysen 1257 11 0.9 428 9 2.1 < < 0.52
Krysen + Trifenylen 54 1 1.9 27 1 3.7 < 0.00 0.01
2-Metylantrakinon 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
4H-cyklopenta(def)fenantren 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
5,12-naftacenkinon 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Bens[a]antracen-7,12-dion 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
9,10-Antrakinon 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
9-Fluorenon 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Bensantron 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Benso[a]fluorenon 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <
Benso[c,d]pyrenon 5 0 0.0 5 0 0.0 < < <

*”PAH-L, summa av 3 enligt SGU” avser tre PAH med låg molekylvikt – naftalen, acenaften och acenaftylen
**”PAH-M, summa av 5 enligt SGU” avser fem PAH med medelhög molekylvikt – fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
***”PAH-H, summa av 4 enligt SGU” avser fyra PAH med hög molekylvikt – benso[b]fluoranten, benso[k]fluoranten, benso[ghi]perylen och indeno[1,2,3-cd]pyren. Denna summa avser de fyra tunga PAH som regleras tröskelvärden för grundvatten enligt SGU-FS 2023:1 och gränsvärden för dricksvatten enligt LIVSFS 2022:12, och inkluderar alltså inte samtliga åtta PAH med hög molekylvikt som ofta analyseras i PAH16-paket.

Tabellen visar att det finns analysdata för cirka 30 parametrar, varav vissa är summaparametrar. Summorna av PAH med hög, medelhög och låg molekylvikt (PAH-H, PAH-M och PAH-L) har skapats och beräknats för varje prov som analyserats för åtminstone något av de ingående ämnena. Detta innebär att de faktiska halterna kan underskattas, exempelvis behöver inte alla fem PAH med medelhög molekylvikt nödvändigtvis ha analyserats när en summahalt beräknas för PAH-M. Anledningen till att det finns några fler analyser av exempelvis benso[ghi]perylen än ”PAH-H, summa av 4 enligt SGU” (där ämnet i fråga ingår) är att det kan förekomma fall där det har utförts dubbelanalyser av vissa ämnen i ett prov. Detta har då rapporteras som två analysresultat från laboratorier, men det har inte gjorts dubbla beräkningar för det provet (den analys som visat på högst halt används i summaberäkningen).

Analyspaket som används för PAH inkluderar ofta 16 enskilda ämnen som brukar anses vara representativa för gruppen (motsvarande de ämnen som har över 1 000 analyser enligt datasammanställningen). Dessa täcker in de parametrar som beaktas inom Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12), det vill säga summan av fyra PAH-H samt benso[a]pyren, och täcker också in de ämnen som har generella tröskelvärden för grundvatten inom vattenförvaltningsarbetet (summorna av tre PAH-L, fem PAH-M och fyra PAH-H, samt benso[a]pyren).

Samtliga av de 16 PAH som vanligen inkluderas vid analys har vid något tillfälle påträffats i grundvatten inom både miljöövervakning och råvattenkontroll. Det enskilda ämne som har högst fyndfrekvens är naftalen, som är det lättaste ämnet i gruppen och endast består av två aromatiska ringar. Naftalen har påträffats i 5,1 procent av analyserna och vid 10,7 procent av provtagningsplatserna. Övriga lätta och medeltunga PAH har fyndfrekvenser mellan 2 och 4 procent, medan samtliga PAH med hög molekylvikt har fyndfrekvenser under 2 procent.

Data visar generellt att små och rörliga PAH påträffas mer frekvent i grundvatten och dessutom i högre halter. Detta blir tydligt även vid jämförelse av fyndfrekvenser och maxhalter för summorna av fyra PAH-H (0,5 procent och 1,92 µg/l), fem PAH-M (7,2 procent och 97,4 µg/l) och tre PAH-L (8,1 procent och 193,0 µg/l). Maxhalterna för summaparametrarna ligger cirka 20–50 gånger högre än de generella tröskelvärdena för grundvatten (0,1 µg/l för PAH-H, 2 µg/l för PAH-M och 10 µg/l för PAH-L). 99-percentilhalterna för PAH-H, PAH-M och PAH-L ligger dock under dessa gränsvärden, det är alltså relativt få platser som har mycket höga och problematiska halter av PAH i grundvatten.

Benso[a]pyren är en särskilt uppmärksammad cancerogen PAH med hög molekylvikt, och regleras som egen parameter med lågt gränsvärde för dricksvatten och generellt tröskelvärde inom vattenförvaltningsarbetet (0,01 µg/l). Ämnet har en låg fyndfrekvens på 0,3 procent (14 av 4 287 prover) och har hittats vid 1,2 procent av provtagningsplatserna. Maxhalten (0,19 µg/l) har dock nått mycket långt över gränsvärdet när ämnet väl påträffats i grundvatten som förorenats av PAH.

Vid ett fåtal tillfällen har analyser utförts för så kallade oxy-PAH, det vill säga olika typer av oxidationsprodukter som kan bildas av PAH och fortsatt har en PAH-liknande struktur. Analys av nio oxy-PAH har utförts vid fem provtagningsplatser inom miljöövervakning och råvattenkontroll. Inga oxy-PAH har påträffats vid dessa tillfällen.

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut