Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Halogenerade lösningsmedel – gränsvärden och tillståndsklasser

Gränsvärden för halogenerade lösningsmedel i vatten

Ett antal halogenerade lösningsmedel regleras för dricksvatten genom dricksvattendirektivet (direktiv 2020/2184) och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). De dricksvattengränser som finns gäller 1,2-dikloretan (3 μg/l), summan av trihalometaner (bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform och kloroform, 100 μg/l), summan av tri- och tetrakloreten (10 μg/l) samt vinylklorid (0,5 μg/l). Samtliga dessa ämnen ingår i SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1) och har generella tröskelvärden som motsvarar ovan nämnda dricksvattengränser. Utöver detta finns också tröskelvärden för ett antal ytterligare halogenerade lösningsmedel, eftersom de relativt ofta förekommer som föroreningar i grundvatten – diklormetan (5 μg/l), tetraklormetan (5 μg/l) och 1,2-dikloreten (50 μg/l för summan av cis- och transisomerer). Dessa värden har baserats på gränsvärden för dricksvatten från WHO och US EPA [7], [8].

Ett antal halogenerade lösningsmedel och industrikemikalier finns även upptagna i prioämnesdirektivet (2013/39/EU), och används vid utvärdering av kemisk status för ytvatten inom vattenförvaltningen genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Till skillnad från många andra ämnesgrupper så är gränsvärdena för ytvatten högre än gränsvärdena för dricksvatten för flera av de halogenerade lösningsmedlen. Ämnen som har gränsvärden för ytvatten enligt HVMFS 2019:25 är 1,2-dikloretan (10 μg/l), tetraklormetan (12 μg/l), diklormetan (20 μg/l), trikloreten (10 μg/l), tetrakloreten (10 μg/l) och kloroform (2,5 μg/l).

Tröskelvärde och vända trend-värde för grundvattenförekomster

Flera halogenerade lösningsmedel ingår i den generella tröskelvärdeslistan i tabell 1 i bilaga 3 till SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status (SGU-FS 2023:1) med generella tröskelvärden – 1,2-dikloretan, 1,2-dikloreten (summa av isomerer), diklormetan, tetraklormetan (koltetraklorid), trihalometaner (summa av 4), tri- och tetrakloreten samt vinylklorid. Parametrar som ingår i listan utgör underlag för beslut om miljökvalitetsnormer för kemisk grundvattenstatus.

När vattenmyndigheten fastställer ett tröskelvärde för en parameter i en grundvattenförekomst görs det utifrån anvisningar i SGU:s föreskrifter. Anpassade tröskelvärden beslutas vid behov, till exempel om påverkan på grundvattenberoende ekosystem motiverar ett lägre tröskelvärde.

Om den kemiska sammansättningen i en grundvattenförekomst är sådan att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller kan leda till betydande sänkning av statusen hos sådana ytvattenförekomster, eller leda till betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem, ska vattenmyndigheten dock besluta om tröskelvärden för dessa ämnen enligt 3 kap 4 § i SGU-FS 2023:1. Detta kan beröra ytterligare halogenerade lösningsmedel.

Vända trend-värdet beslutas för förekomster som riskerar otillfredsställande status och är direkt kopplat till åtgärdsbehovet. Vända trend-värdet är den koncentration av ett förorenande ämne vid vilken åtgärder senast ska sättas in för att grundvattenförekomsten ska behålla god status.

SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU–FS 2023:1)

Bedömning av tillstånd

Tabellen visar tillståndsklasser för ett antal halogenerade lösningsmedel i grundvatten. Tillståndsklasser har tagits fram för de ämnen inom gruppen som regleras med gränsvärden för dricksvatten genom LIVSFS 2022:12 och/eller för grundvatten genom SGU-FS 2023:1 och därmed har tröskelvärden inom grundvattenförvaltningen. Halogenerade lösningsmedel förekommer i princip inte naturligt i mark och grundvatten, med undantag för kloroform som kan bildas i låga halter i mark och vatten genom naturliga mikrobiologiska processer. Med undantag av kloroform, indikerar även låga påvisade halter av halogenerade lösningsmedel att det finns antropogen påverkan från en föroreningskälla. Det är därför viktigt att utreda orsakerna även till låga uppmätta halter, och vid behov vidta åtgärder så att halterna inte ökar med tiden eller ett större område förorenas.

Klass Tillstånd 1,2-dikloretan (μg/l) Tri- och tetrakloreten, summa (μg/l) Trihalometaner, summa* (μg/l) Vinylklorid (μg/l) 1,2-dikloreten (summa av cis- och transisomerer) (μg/l) Diklormetan (μg/l) Tetraklormetan (Koltetraklorid) (μg/l) Kommentar

1

Mycket låg halt

< 0,02

< 0,1

< 0,1

< 0,02

< 0,1

< 0,02

< 0,02

Sammanfaller med rapporteringsgränser för relativt känsliga analysmetoder

2

Låg halt

0,02–0,1

0,1–1

0,1–1

0,02–0,05

0,1–0,5

0,02–0,1

0,02–0,1

 

3

Måttlig halt

0,1–0,5

1–2

1–5

0,05–0,1

0,5–5

0,1–0,5

0,1–0,5

Överskrider gränsvärde för ytvatten avseende kloroform vid 2,5 μg/l.

4

Hög halt

0,5–3

2–10

5–100

0,1–0,5

5–50

0,5–5

0,5–5

 

5

Mycket hög halt

≥ 3

≥ 10

≥ 100

≥ 0,5

≥ 50

≥ 5

≥ 5

Överskrider generellt tröskelvärde för grundvatten samt nationella eller internationella gränsvärden/riktlinjer för dricksvatten.

*Summan av trihalometaner avser ämnena bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform och kloroform

Senast ändrad 2024-02-23

Skriv ut