Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Halogenerade lösningsmedel – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för parametrar som förts till gruppen halogenerade lösningsmedel. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av halogenerade lösningsmedel i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 % av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (µg/l)
Parameternamn Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
Trikloreten 4855 521 10.7 1585 233 14.7 0.33 1.95 150.00
Trikloreten och tetrakloreten, summa enligt SGU 4849 753 15.5 1585 327 20.6 2.64 8.48 172.20
Trihalometaner, summa enligt SGU 4842 837 17.3 1585 569 35.9 0.08 0.60 171.40
Tetrakloreten 4838 552 11.4 1585 201 12.7 1.92 6.86 170.00
Triklormetan (Kloroform) 4815 825 17.1 1581 557 35.2 0.07 0.56 68.00
1,2-Dikloretan 3852 8 0.2 1039 7 0.7 < < 0.60
Bromdiklormetan 2928 23 0.8 756 19 2.5 < < 66.00
Dibromklormetan 2879 7 0.2 748 4 0.5 < < 42.00
Tribrommetan (Bromoform) 2441 1 0.0 444 1 0.2 < < 4.40
1,1,1-Trikloretan 2414 62 2.6 1194 55 4.6 < 0.005 97.00
Tetraklormetan (Koltetraklorid) 2411 94 3.9 1194 94 7.9 < 0.004 5.10
Trihalometaner (THM), summa 4 st 2186 23 1.1 393 12 3.1 < 0.43 170.00
1,1,2-Trikloretan 1435 10 0.7 663 9 1.4 < < 0.42
cis-1,2-Dikloreten 1387 254 18.3 600 56 9.3 0.607 6.33 32.00
trans-1,2-Dikloreten 1297 18 1.4 566 18 3.2 < 0.06 4.10
1,1-Dikloretan 1290 6 0.5 564 4 0.7 < < 0.35
Diklormetan 1245 63 5.1 531 49 9.2 0.080 1.50 71.00
1,1-Dikloreten 685 0 0.0 228 0 0.0 < < <
Vinylklorid 633 11 1.7 386 10 2.6 < 0.12 0.28
Dibrommetan 393 0 0.0 299 0 0.0 < < <
2-Klortoluen 62 0 0.0 46 0 0.0 < < <
4-Klortoluen 62 0 0.0 46 0 0.0 < < <
Brombensen 62 0 0.0 46 0 0.0 < < <
1,1,1,2-Tetrakloretan 60 0 0.0 44 0 0.0 < < <
1,1-Diklorpropen 58 0 0.0 44 0 0.0 < < <
1,2,3-Triklorpropan 58 0 0.0 44 0 0.0 < < <
2,2-Diklorpropan 58 0 0.0 44 0 0.0 < < <
Bromklormetan 58 0 0.0 44 0 0.0 < < <
1,1,2,2-Tetrakloretan 28 0 0.0 25 0 0.0 < < <
Kloretan 28 0 0.0 25 0 0.0 < < <
Klormetan 26 0 0.0 24 0 0.0 < < <
Bis(2-kloretoxy)metan 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Bis(2-kloretyl)eter 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Bis(2-kloroisopropyl)eter 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <

*Summan av trihalometaner avser ämnena bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform och kloroform

Tabellen visar att det finns analysdata för drygt 30 parametrar, varav vissa är summaparametrar. Summaparametrarna ”Trikloreten och tetrakloreten, summa enligt SGU”, ”Trihalometaner, summa enligt SGU” samt ”1,2-Dikloreten, summa av isomerer enligt SGU” har skapats för varje prov som analyserats för åtminstone något av de ingående ämnena. Detta innebär att de faktiska halterna kan underskattas, exempelvis behöver inte alla trihalometaner nödvändigtvis ha analyserats när en summahalt beräknats för ”Trihalometaner, summa enligt SGU”. Anledningen till att det finns fler analyser av trikloreten än ”Trikloreten och tetrakloreten, summa enligt SGU” är att det kan förekomma fall där det har utförts dubbelanalyser av vissa ämnen i ett prov vilket rapporteras som två analysresultat från laboratorier, detta ger dock inte upphov till dubbla beräkningar av summaparametern för det provet (den analys som visat på högst halt används i summaberäkningen).

Antalet analyser per ämne varierar från enstaka upp till knappt 5 000, och antalet provtagningsplatser per ämne från enstaka till drygt 1 500. De enskilda ämnen i gruppen som analyserats flest gånger och vid flest provtagningsplatser är trikloreten, tetrakloreten och kloroform.

15 enskilda ämnen inom gruppen har påträffats i grundvatten vid miljöövervakning och råvattenkontroll. Ämnen som sticker ut med höga fyndfrekvenser är framför allt tri- och tetrakloreten (åtminstone något av ämnena har kvantifierats i 753 av 4 849 analyser och vid 327 av 1 585 provtagningsplatser), 1,2-dikloreten (åtminstone någon av isomererna, vanligen cis-isomeren, har kvantifierats i 256 av 1 387 analyser och vid 58 av 600 provtagningsplatser) samt trihalometaner (åtminstone något av de fyra ämnena, vanligen kloroform, har kvantifierats i 837 av 4 815 analyser och vid 557 av 1 581 provtagningsplatser). Fyndfrekvenserna för dessa ämnen ligger mellan 10 och 20 procent, vilket är höga siffror vad gäller fynd av organiska föroreningar i grundvatten. Ämnena har också påträffats över stora delar av landet och i de allra flesta av Sveriges län. Det bör noteras att vissa fynd av kloroform (och därmed trihalometaner) möjligen kan bero på att vissa mikroorganismer kan bilda kloroform i mark och grundvatten på naturlig väg.

Övriga ämnen som relativt ofta påträffas i grundvatten är diklormetan, tetraklormetan, 1,1,1-trikloretan och vinylklorid (fyndfrekvenser över 1 procent och fynd på minst 10 platser). Ämnen som analyserats många gånger men som påträffas mer sällan är 1,2-dikloretan, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform, 1,1,2-trikloretan och 1,1-dikloretan, data indikerar alltså att förekomsten av dessa ämnen är mer begränsad i grundvatten, åtminstone i kvantifierbara halter.

Vissa av de analyserade ämnena har inte hittats i grundvatten i de analyser som utförts, till exempel 1,1-dikloreten, dibrommetan, klortoluener och klorpropaner. Dataunderlaget är mindre för dessa ämnen, men sammanställningen indikerar att förekomsten av dessa ämnen är begränsad i grundvatten, åtminstone i kvantifierbara halter.

Tri- och tetrakloreten har uppmätts med maxhalten 172,2 µg/l, vilket är långt över 10 µg/l som är gränsvärde för dricksvatten och generellt tröskelvärde för grundvatten enligt Livsmedelsverkets och SGU:s föreskrifter (LIVSFS 2022:12, SGU-FS 2023:1). Även summan av trihalometaner har uppmätts i liknande halter (171,4 µg/l). Inga andra halogenerade lösningsmedel har uppmätts i halter över 100 µg/l, men 1,1,1-trikloretan, cis-1,2-dikloreten och diklormetan har också påträffats i höga halter. Diklormetan har uppmätts med maxhalt 71,0 µg/l, vilket ligger mycket högt över det generella tröskelvärdet för grundvatten (5 µg/l). Så pass höga halter förekommer dock bara vid enstaka provtagningsplatser inom miljöövervakning och råvattenkontroll.

95-percentilhalterna visar på kvantifierbara halter för de enskilda ämnena trikloreten, tetrakloreten, kloroform och cis-1,2-dikloreten, i och med att dessa ämnen har kvantifierats i mer än 5 procent av proverna. Tetrakloreten sticker ut med en relativt hög 95-percentilhalt (1,91 µg/l), som bidrar till att 95-percentilhalten för summan av tri- och tetrakloreten (2,64 µg/l) är betydande i förhållande till de ämnesspecifika gränsvärdena (över 25 procent av gränsvärde för dricksvatten och generellt tröskelvärde för grundvatten).

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-02-23

Skriv ut