Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Fenoler – gränsvärden och tillståndsklasser

Gränsvärden för fenoler i vatten

I det nya dricksvattendirektivet (2020/2184) och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) inkluderas det hormonstörande fenolära ämnet bisfenol A med gränsvärdet 2,5 µg/l. Bisfenol A är också upptaget på den generella tröskelvärdeslistan inom grundvattenförvaltningen genom SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1) med det generella tröskelvärdet 2,5 µg/l.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har under 2023 omvärderat och kraftigt sänkt det tolerabla dagliga intaget för bisfenol A eftersom ämnet bedömts kunna påverka immunförsvaret negativt redan vid mycket låga intag (0,2 ng/kg kroppsvikt och dag) [10]. Detta kan eventuellt komma att leda till skärpningar av gränsvärden för dricksvatten samt tröskelvärden och bedömningsgrunder för grundvatten framöver.

Halter av övriga fenoler regleras inte för dricksvatten eller inom grundvattenförvaltningen. Ämnet 4-nonylfenol har dock tagits upp på den EU-gemensamma bevakningslistan för dricksvatten (Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/679) med ett preliminärt guidance value på 0,3 µg/l, vilket motsvarar dess ytvattengränsvärde enligt prioämnesdirektivet.

Ett antal fenolära ämnen regleras för ytvatten enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Bisfenol A och nonylfenoletoxilater regleras som särskilt förorenande ämnen. För bisfenol A gäller gränsvärdet 1,6 µg/l som årsmedelvärde och 2,6 µg/l som maximal tillåten koncentration, och för nonylfenoletoxilater gäller 0,3 µg/l NP-TEQ uttryckt som årsmedelvärde. NP-TEQ utgör här ett mått av toxiska ekvivalenter vilka relateras till nonylfenol (se HVMFS 2019:25).

Även 4-nonylfenol och oktylfenol (4-(1,1',3,3'-tetrametyl-butyl)fenol) regleras för ytvatten genom HVMFS 2019:25 och prioämnesdirektivet (2013/39/EU). För 4-nonylfenol gäller gränsvärdet 0,3 µg/l uttryckt som årsmedelvärde och 2,0 µg/l som maximal tillåten koncentration. För oktylfenol gäller 0,1 µg/l som årsmedelvärde.

Tröskelvärde och vända trend-värde för grundvattenförekomster

Bisfenol A ingår i den generella tröskelvärdeslistan i bilaga 3 till SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status (SGU-FS 2023:1) med det generella tröskelvärdet 2,5 µg/l. Parametrar som ingår i listan utgör underlag för beslut om miljökvalitetsnormer för kemisk grundvattenstatus.

När vattenmyndigheten fastställer ett tröskelvärde för en parameter i en grundvattenförekomst görs det utifrån instruktioner i SGU:s föreskrifter. Anpassade tröskelvärden beslutas vid behov, till exempel om påverkan på grundvattenberoende ekosystem motiverar ett lägre tröskelvärde.

Om den kemiska sammansättningen i en grundvattenförekomst är sådan att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller kan leda till betydande sänkning av statusen hos sådana ytvattenförekomster, eller leda till betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem, ska vattenmyndigheten även besluta om tröskelvärden för dessa ämnen enligt 3 kap 4 § i SGU-FS 2023:1. Detta kan beröra ytterligare fenoler.

Vända trend-värdet beslutas för förekomster som riskerar otillfredsställande status och är direkt kopplat till åtgärdsbehovet. Vända trend-värdet är den koncentration av ett förorenande ämne vid vilken åtgärder senast ska sättas in, för att grundvattenförekomsten ska behålla god status.

SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU–FS 2023:1)

Bedömning av tillstånd

Tabellen visar tillståndsklasser för bisfenol A i grundvatten. Inga tillståndsklasser har tagits fram för övriga fenoler, eftersom dataunderlagen är begränsade och det saknas gränsvärden för dricksvatten och generella tröskelvärden för grundvatten att relatera gränserna till. Industriellt framställda fenolära ämnen som nonyl- och oktylfenol förekommer inte naturligt, och även låga påvisade halter innebär att antropogen påverkan kan konstateras. Det är därför viktigt att utreda orsakerna även till låga påvisade halter av sådana ämnen, och vid behov vidta åtgärder så att halterna inte ökar med tiden eller att ett större område förorenas.

Klass Tillstånd Bisfenol A (µg/l) Kommentar
1 Mycket låg halt < 0,001 Sammanfaller med rapporteringsgräns för relativt känsliga analysmetoder.
2 Låg halt 0,001–0,01  
3 Måttlig halt 0,01–0,1  
4 Hög halt 0,1–2,5 Överskrider ytvattengränsvärde vid 1,6 µg/l.
5 Mycket hög halt ≥ 2,5 Överskrider dricksvattengränsvärde samt generellt tröskelvärde för grundvattenförekomster (2,5 µg/l).

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut