Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Fenoler – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för de parametrar som placerats inom ämnesgruppen fenoler. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av fenoler i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (µg/l)
Parameter Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt 99-percentilhalt Maxhalt
Bisfenol A 314 67 21.3 278 67 24.1 0.064 0.149 0.785
Fenoler, destillerbara 156 8 5.1 34 5 14.7 0.5 193.3 730.0
4-n-Nonylfenol 141 10 7.1 107 10 9.3 0.006 0.023 0.128
4-Nonylfenol-monoetoxilat 128 0 0.0 117 0 0.0 < < <
2-Nitrofenol 118 4 3.4 109 4 3.7 < 0.010 0.019
4-tert-Oktylfenol 111 1 0.9 99 1 1.0 < < 0.25
4-Nonylfenol-dietoxilat 98 0 0.0 90 0 0.0 < < <
4-tert-Oktylfenol-dietoxilat 94 0 0.0 86 0 0.0 < < <
4-tert-Oktylfenol-monoetoxilat 94 0 0.0 86 0 0.0 < < <
3-Nitrofenol 88 0 0.0 82 0 0.0 < < <
4-Nitrofenol 88 0 0.0 82 0 0.0 < < <
4-Nonylfenol-trietoxilat 88 0 0.0 82 0 0.0 < < <
4-n-Oktylfenol 84 0 0.0 78 0 0.0 < < <
4-Nonylfenoxiättiksyra (NPE1C) 84 0 0.0 78 0 0.0 < < <
4-tert-Oktylfenol-trietoxilat 84 0 0.0 78 0 0.0 < < <
Nonylfenol, summa av isomerer 54 0 0.0 48 0 0.0 < < <
Fenolindex 48 4 8.3 21 3 14.3 6.96 9.70 12.0
4-Nonylfenol-ekvivalenter, summa 10 1 10.0 8 1 12.5 0.00007 0.00012 0.00013
4-tert-Butylfenol 8 1 12.5 3 1 33.3 0.051 0.073 0.079
Fenoler, summa 8 1 12.5 3 1 33.3 0.19 0.27 0.29
2,4-Xylenol (2,4-Dimetylfenol) 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
2,5-Xylenol (2,5-Dimetylfenol) 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
2,6-Xylenol (2,6-Dimetylfenol) 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
2-Etylfenol 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
3,4-Xylenol (3,4-Dimetylfenol) 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
3-Etylfenol 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
3-Metylfenol 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
4-Metylfenol 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Metylfenol 8 0 0.0 3 0 0.0 < < <
4-Isononylfenol 6 0 0.0 6 0 0.0 < < <
2,3,5-Trimetylfenol 5 0 0.0 2 0 0.0 < < <
2-Isopropylfenol 5 0 0.0 2 0 0.0 < < <
3,4,5-Trimetylfenol 5 0 0.0 2 0 0.0 < < <
3,5-Xylenol (3,5-Dimetylfenol) 5 0 0.0 2 0 0.0 < < <
4-Etylfenol/2,3-Dimetylfenol, summa 5 0 0.0 2 0 0.0 < < <
2,5-Dinitrofenol 4 0 0.0 4 0 0.0 < < <
2,6-Dinitrofenol 4 0 0.0 4 0 0.0 < < <
3,4-Dinitrofenol 4 0 0.0 4 0 0.0 < < <
4-Etylfenol/2,3-Dimetylfenol/3,5-Dimetylfenol, summa 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
4-tert-Pentylfenol 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
C2-Alkylfenoler, summa 3 0 0.0 2 0 0.0 < < <
C3-Alkylfenoler, summa 3 0 0.0 2 0 0.0 < < <
C4-Alkylfenoler, summa 3 0 0.0 2 0 0.0 < < <
Isononylfenol, summa av isomerer 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
Nonylfenoletoxilat 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <

Tabellen visar att antalet analyser och provtagningsplatser per parameter varierar från enstaka till några hundratal, och att dataunderlaget för fenoler är begränsat. Det ämne i gruppen som har analyserats flest gånger och vid flest provtagningsplatser är bisfenol A. Av de 40 analyserade parametrarna har sju ämnen påträffats i grundvatten vid miljöövervakning och råvattenkontroll. Exempel på parametrar som inte hittats i de utförda analyserna av grundvattenprover är metyl- och etylfenoler, de olika varianterna av fenoletoxilater, 3-nitrofenol och 4-nitrofenol.

Bisfenol A har kvantifierats vid 67 av 314 analyser (21,3 procent), och vid 67 av 278 provtagningsplatser (24,1 procent), och står därför tydligt för den högsta fyndfrekvensen inom gruppen. Även 4-n-nonylfenol har påträffats vid ett flertal provtagningsplatser (10 av 107, vilket motsvarar 9,3 procent). Fynden av bisfenol A kommer från 17 av Sveriges 21 län, och fynden av 4-n-nonylfenol kommer från nio län. Det går därför att konstatera att industriellt tillverkade fenoler förekommer som grundvattenföroreningar på många platser och med stor geografisk spridning. Övriga fenolära ämnen som kvantifierats i grundvatten vid ett fåtal provtagningsplatser är 2-nitrofenol, 4-tert-butylfenol och 4-tert-oktylfenol.

Även de bredare fenolanalyserna, fenolindex och destillerbara fenoler (”Fenoler, destillerbara”) har gett kvantifierbara analysresultat relativt ofta, och står också för de högsta uppmätta halterna. Dessa analysmetoder ger en indikation på totalhalten av fenoler, men kvantifierar inte halterna av enskilda ämnen. ”Fenoler, destillerbara” sticker ut med klart högst 99-percentil- och maxhalt, och har vid några tillfällen uppmätts i höga halter (hundratals µg/l) inom både råvattenkontroll och miljöövervakning. Detta kan eventuellt förklaras av att metoden kan fånga upp fenolära ämnen med ursprung i naturligt förekommande organiskt material som lignin. Det är alltså inte nödvändigtvis enbart antropogena föroreningar som fångas upp i dessa analyser.

Bortsett från de bredare fenolanalyserna, som eventuellt fångat upp halter av naturligt organiskt material, så förekommer bisfenol A med högst halter (maxhalt 0,785 µg/l). Detta ligger under det generella tröskelvärdet för grundvatten och Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten (2,5 µg/l), men i samma storleksordning. Även 4-n-nonylfenol och 4-tert-oktylfenol har påträffats i halter över 0,1 µg/l.

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut