Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Dioxiner och PCB – gränsvärden och tillståndsklasser

Gränsvärden för dioxiner och PCB i vatten

Dioxiner och PCB tas inte upp i dricksvattendirektivet (direktiv 2020/2184) eller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12), och regleras därför inte för dricksvatten i Europa eller Sverige i dagsläget trots ämnenas höga toxicitet. Detta beror bland annat på att ämnena har mycket låg vattenlöslighet, och att en större del av exponeringen bedöms komma från föda som fet fisk och kött [10], [11]. Det har inte heller fastställts något generellt tröskelvärde för dioxiner och PCB i grundvatten inom vattenförvaltningen.

WHO har inte heller några riktlinjer för dioxiner och PCB i dricksvatten, men uppskattade år 2002 att 70 pg/kg kroppsvikt och månad är ett tolerabelt intag av dioxiner och dioxinlika PCB [11] (där pg avser pikogram, 10-12 g). European Food Safety Authority (EFSA) har fastställt ett striktare tolerabelt intag, 2 pg/kg kroppsvikt och vecka för dioxiner och dioxinlika PCB [10]. Dessa gränsvärden avser toxiska ekvivalentfaktorer där toxiciteten hos varje ämne relateras till den mest toxiska dioxinen 2,3,7,8-TCDD (TCDD), och summan av de kvantifierade ämnena räknas om till TCDD-ekvivalenter.

På vissa håll har dioxiner och PCB införts även i dricksvattenregleringen. I USA används sedan länge gränsvärdet 0,03 ng/l (30 pg/l) för TCDD, och PCB regleras som summa med gränsvärdet 500 ng/l (500 000 pg/l) [12]. Delstaten Kalifornien har gått längre och satt upp ett ”public health goal” på 0,00005 ng/l (0,05 pg/l) och en ”public health-protective concentration” på 0,002 ng/l (2 pg/l) för TCDD baserat på cancerrisk [13]. Bedömningarna blir olika beroende på vilka toxikologiska data som gränsvärdet baseras på, beräkningsmetodik och säkerhetsmarginaler.

Enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för förorenad mark finns så kallade haltkriterium för skydd av grundvatten (ccrit,gw) för både dioxiner och PCB. Värdena används för att räkna fram maximala acceptabla föroreningshalter i mark beroende på skyddsnivå. Dessa haltkriterier för skydd av grundvatten är satta till 0,1 pg/l för dioxiner och dioxinlika PCB uttryckt som TCDD-ekvivalenter, och 1 ng/l (1000 pg/l) för summan av 7 PCB (de icke-dioxinlika PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 och PCB180 samt den dioxinlika PCB118) [6], och har i sin tur baserats på riktvärden från den holländska myndigheten RIVM.

Det bör noteras att rapporteringsgränserna för enskilda dioxiner ofta ligger över 1 pg/l, och att det i SGU:s dataset inte förekommer lägre angivna rapporteringsgränser än 0,09 pg/l. Detta innebär att vanligt förekommande rapporteringsgränser ofta ligger högre än Kaliforniens ”public health goal” 0,05 pg/l och Naturvårdsverkets haltkriterium för skydd av grundvatten 0,1 pg/l, och kan vara mycket svåra att mäta i grundvatten. Bland icke-dioxinlika PCB är det vanligt med betydligt högre rapporteringsgränser kring 10 ng/l (10 000 pg/l), men rapporteringsgränser ner till 0,03 ng/l (30 pg/l) förekommer.

Dioxiner och PCB regleras också genom prioämnesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU), och därmed för ytvatten inom vattenförvaltningen genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. På grund av ämnenas låga vattenlöslighet och tendens att bioackumuleras i fettvävnader hos vattenlevande organismer avser gränsvärdena halt per kilo våtvikt i biota, vanligen fisk, i stället för koncentrationer i vattenfas. För dioxiner och dioxinlika PCB gäller gränsvärdet 6,5 ng TEQ (TCDD-ekvivalenter)/kg våtvikt (fisk, kräftdjur och blötdjur). Icke-dioxinlika PCB regleras som så kallade särskilda förorenande ämnen enligt HVMFS 2019:25, och för dessa ämnen gäller 125 000 ng/kg våtvikt (fisk).

Tröskelvärde och vända trend-värde för grundvattenförekomster

Dioxiner och PCB finns inte upptagna i den generella tröskelvärdeslistan i tabell 1 i bilaga 3 till SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status (SGU-FS 2023:1). Om den kemiska sammansättningen i en grundvattenförekomst är sådan att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller kan leda till betydande sänkning av statusen hos sådana ytvattenförekomster, eller leda till betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem, ska vattenmyndigheten dock besluta om tröskelvärden för dessa ämnen enligt 3 kap 4 § i SGU-FS 2023:1. Detta kan beröra dioxiner och PCB.

Vända trend-värdet beslutas för förekomster som riskerar otillfredsställande status och är direkt kopplat till åtgärdsbehovet. Vända trend-värdet är den koncentration av ett förorenande ämne vid vilken åtgärder senast ska sättas in för att grundvattenförekomsten ska behålla god status.

SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU–FS 2023:1)

Bedömning av tillstånd

Det finns i nuläget inga generella tröskelvärden för grundvatten, eller dricksvattengränser i Sverige eller inom EU att använda som referensvärden för att definiera vad som bör anses vara en ”mycket hög halt” i grundvatten. SGU konstaterar att de halter som gäller som ”public health goal” i Kalifornien och som haltkriterium för skydd av grundvatten enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för förorenad mark, är så pass låga att de kan vara svåra att fånga upp med de analysmetoder som vanligen används inom miljöövervakning och råvattenkontroll av grundvatten idag. Ett flertal kongener av dioxiner och PCB har kvantifierats i grundvatten vid de analyser som gjorts (se Dioxiner och PCB – datasammanställning), och i vissa fall överskrids ovan nämnda referensvärden efter omräkning till TCDD-ekvivalenter. Dataunderlaget är dock mycket begränsat. Tillståndsklasser har därför hittills inte tagits fram för halter av dioxiner och PCB i grundvatten. Tills vidare anser SGU att haltkriterium för skydd av grundvatten enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för förorenad mark kan användas som referensvärde för vad som kan anses vara en mycket hög halt i grundvatten:

  • 0,1 pg TCDD-ekvivalenter/l för dioxiner och dioxinlika PCB
  • 1 000 pg/l (1 ng/l) för summan av 7 PCB (de icke-dioxinlika PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 och PCB180 samt den dioxinlika PCB118)

De låga diffusa bakgrundshalterna av dioxiner och PCB som eventuellt kan finnas i grundvatten på grund av atmosfärisk deposition är inte kvantifierbara i analyser av grundvatten generellt, och även låga påvisade halter indikerar antropogen påverkan från en förorenande källa. I och med att toxicitetsbaserade bedömningar resulterat i extremt låga gränsvärden [6], [13] visar fynd i sig av dioxiner och PCB på en problematisk påverkan. Det är därför viktigt att utreda orsakerna även till låga påvisade halter, och vidta åtgärder så att halterna inte ökar med tiden eller ett större område förorenas.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut