Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Syre – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan syrehalt och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning och konduktivitet) i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats.

Diagrammen för syrehalt grundas på cirka 5 900 syreanalyser, alla från 2000-talet. Av analyserna kommer 7 procent från Vattentäktsarkivet och 93 procent från nationell och regional miljöövervakning. De enskilda diagrammen bygger på färre data, eftersom endast de prover där både syre och den aktuella samvariationsparametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Av diagrammen framgår att samvariationen med redox som väntat är stark även om en viss variation i syrehalt i de olika redoxklasserna kan iakttas. Även med konduktivitet och pH syns en stark samvariation – syrehalten är lägre i äldre och djupare grundvatten där konduktivitet och pH är höga. Att syrehalten är låg i vatten med mycket organiskt material (hög CODMn ) kan bero på att syre gått åt för att bryta ner det organiska materialet. Turbiditet mäts vanligen inte inom miljöövervakningen, vilket innebär att underlaget är för litet för att redovisa en boxplot.

 

 

Senast ändrad 2024-02-01

Skriv ut