Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Selen – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan selen och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för selen grundas på cirka 33 000 selenanalyser, varav 98 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 8 procent från Vattentäktsarkivet, 1 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 91 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både selen och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Diagrammen visar en något blandad bild. Selenhalterna är mycket låga vid höga pH-värden. Samtidigt förekommer höga halter även vid höga konduktivitetsvärden, en grundvattenmiljö med vanligtvis alkalina förhållanden.

 

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut