Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Oxiderbarhet – skillnad  mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av CODMn i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat. Av kartan framgår att halten av oxiderbara organiska ämnen normalt är högre i jordgrundvatten än i berggrundvatten.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut