Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Oxiderbarhet och TOC – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan CODMn och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, konduktivitet och turbiditet) samt färg och TOC i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för CODMn grundas på cirka 134 000 CODMn-analyser, varav 82 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 32 procent från Vattentäktsarkivet, 5 procent från nationell och regional miljöövervakning och 63 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre data, eftersom endast de prover där både CODMn och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Även diagrammet för kemisk syreförbrukning visas. I detta anges antal analyser (Nobs) i varje CODMn-klass.

 

Analys av samvariationen visar att CODMn korrelerar negativt mot pH. Trenden är alltså att den kemiska syreförbrukningen är högre i sura vatten, och lägre i alkalina vatten. Detta kan avspegla att ytliga grundvatten i framför allt jordlager har lågt pH-värde och innehåller mycket organiska ämnen, ofta som organiska syror.

I väl syresatta miljöer kan de organiska ämnena i grundvattnet snabbt brytas ner. Detta kan ses i diagrammet med redoxklasser, i aeroba grundvatten är halten av CODMn vanligtvis låg. Vid nedbrytning av organiskt material förbrukas syre vilket leder till syrefattiga förhållanden i grundvattnet och att fortsatt nedbrytning av organiska ämnen går långsamt, Det är under anaeroba förhållanden som CODMn är som högst. Det är möjligt att samvariationen med konduktivitet beror på att vatten med hög konduktivitet ofta är djupare och sämre syresatta än många ytliga grundvatten.

Kemisk syreförbrukning (CODMn) används för att indikera mängden organiskt ämne i vattenprov, men kan även få högre värden av att reducerade oorganiska ämnen som järn(II)-joner och klorid oxideras vid vattenanalysen. Eventuellt kan samvariationsanalyser mot CODMn delvis påverkas av detta. I diagrammet med TOC-klasser kan man ändå se att det finns en generellt god överensstämmelse mellan CODMn och TOC. Det är också möjligt att se att färgade vatten ofta har högre CODMn-värde och att det även finns ett samband med vatten med högre turbiditet.

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut