Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Mikrobiologiska parametrar – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan de olika mikrobiologiska indikatorparametrarna och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för E. coli grundas på cirka 128 000 analyser, alla från 2000-talet. Av analyserna kommer hälften från Vattentäktsarkivet och hälften från enskilda brunnar. Detsamma gäller analyser av koliforma bakterier och respektive mikroorganismer. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både mangan och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

E. coli

Vanligtvis kan E. coli-bakterier inte påvisas i grundvattenprov, vilket påverkar boxplottarnas utseende – endast 95-percentilen uppvisar värden över noll. Förekomst av dessa bakterier är vanligare i vatten med hög turbiditet och förekomst av oxiderbart material (CODMn) och de är också vanligare i anaeroba vatten och blandvatten. Att E. coli-bakterier är mycket vanligare i grävda brunnar i jord jämfört med bergborrade brunnar kan förklara pH-beroendet. E.coli förekommer mer frekvent vid stor förekomst av koliforma bakterier och högt totalinnehåll av mikroorganismer.

Koliforma bakterier

Koliforma bakterier påvisas oftare och i större mängd än E. coli-bakterier, men samma variationsmönster som för E. coli-bakterier kan ses om än mindre tydligt. Analyserna för koliforma bakterier uppnår ibland maxgränsen för analysen och rapporteras då som exempelvis > 2 400 (mer än 2 400). Koliforma bakterier förekommer ofta tillsammans med E. coli-bakterier och vid högt totalinnehåll av mikroorganismer.

Mikroorganismer

För mikroorganismer ses en samvariation med framför allt CODMn och turbiditet, men även att större förekomst är vanligare vid anaeroba förhållanden och blandvatten. Det finns även en tydlig samvariation med E. coli-bakterier och mikroorganismer.

Senast ändrad 2024-02-01

Skriv ut