Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Antimon – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av antimon i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Uppmätta halter är generellt låga i såväl berg- som jordgrundvatten och ger inget tydligt mönster sett till landet i stort.

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut