Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Antimon – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan antimon och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för antimon grundas på cirka 32 000 antimonanalyser, alla från 2000-talet. Av analyserna kommer 8 procent från Vattentäktsarkivet, 1 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 91 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både antimon och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Halterna av antimon i grundvattnet är mycket låga. Analys av samvariationen uppvisar en komplex bild. Detta kan kanske bero på att antimon kan gå i lösning vid såväl oxiderande (aeroba) som reducerande (anaeroba) förhållanden. Antimon korrelerar positivt med halten naturligt organiskt material (CODMn) i vattnet.

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut