Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Alkalinitet – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av alkalinitet i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få mätpunkter, vilket ger osäkra resultat.

Även om alkaliniteten vanligtvis är högre i vatten från bergborrade brunnar än i vatten från brunnar i jordlagren avviker kalkpåverkade områden – i dessa är alkaliniteten ofta högre i brunnar i jordlagren.

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut