Handledning Bedömning av influensområde avseende grundvattenbortledning

Om handledningen Bedömning av influensområde avseende grundvatten

Här hittar du övergripande information om handledningen i form av syfte, målgrupp, tackord, slutsatser, ordlista och ändringslogg.

Att kunna bedöma influensområdet till följd av grundvattenuttag och/eller grundvattenbortledning i schakter, dagbrott och täkter är en viktig hydrogeologisk problemställning i många projekt som rör infrastruktur och gruvbrytning. SGU får som remissinstans ärenden som berör detta för yttrande och har tydligt sett ett behov av en lättillgänglig handledning för både verksamhetsutövare och tillståndsgivande myndigheter. SGU hoppas att denna handledning ska leda till bra beslutsunderlag vilket i slutänden skulle effektivisera tillståndsprocessen och spara tid och resurser för alla parter.

I den här handledningen utvecklar Sveriges geologiska undersökning (SGU) sin syn på fackorden influensområde och påverkansområde som är centrala för bedömningen. Vidare presenteras viktiga hydrogeologiska termer och utgångspunkter som är nödvändiga för att kunna bedöma anläggningen i ett hydrogeologiskt sammanhang, det vill säga bygga upp en konceptuell modell. Utredningsstrategi diskuteras i relation till skyddsobjekt. Slutligen behandlas matematisk modellering för beräkning av influensområde. Ett urval av analytiska modeller presenteras och råd ges inför numerisk modellering. Vikten av känslighetsanalys kring antaganden och ansatser framhålls.

Handledningen riktar sig till en publik som huvudsakligen har grundläggande hydrogeologisk kompetens.

Vi vill tacka

Inför upprättandet av denna handledning inhämtade SGU erfarenheter från tekniska konsulter med erfarenhet av grundvattenutredningar inför ansökan om vattenverksamhet. Det skedde bland annat genom ett heldagsseminarium med presentationer och erfarenhetsutbyte. SGU vill tacka alla deltagare för värdefulla insatser:

Ingvar Rhén (SWECO), Patrik Lissel (WSP), Björn Winnerstam (Ramböll), Elodie Benac (Norconsult), Sven Follin (Golder), Henrik Hellman (Bergab), Bertil Sundlöf och Sandra Martinsson (Tyrens) samt Rune Nordqvist (KRN Consulting). SGU vill även tacka Klas Hansson på Trafikverket som kommit med värdefulla synpunkter.

SGU vill rikta ett särskilt tack till Sven Follin som på uppdrag av SGU föreslagit, beskrivit och i viss mån modifierat de analytiska modeller som presenteras under avsnittet Beräkningsmodeller. Sven har också kommit med mycket värdefulla synpunkter på övriga delar av rapporten.

Författare

Björn Holgersson & Maria Forsgård

Senast ändrad 2019-09-27

Skriv ut

Relaterad information