Handledning Bedömning av influensområde avseende grundvattenbortledning

Ordlista

Ord Förklaring
 Avrinningsområde Det område, både markyta och vattenyta, som samlar upp all den nederbörd som rinner fram till en viss punkt i ett vattendrag. 
 Darcys lag Beskriver den hastighet med vilken en vätska flödar genom ett poröst medium.
 Evapotranspiration Vatten som avgår till luften från mark eller vattenytor (som evaporation), och från växlighet (som transpiration). Summan kallas evapotranspiration.
 Fri grundvattenyta Den vattenyta i marken som bildas i jämvikt med atmosfärstrycket. 
 Grundvattennivå I ett öppet grundvattenmagasin är grundvattennivån lika med grundvattenytans nivå. I ett slutet magasin är grundvattennivån lika med vattennivån i brunnar eller observationsrör i kontakt med magasinet. 
 Heterogenitet  Beskriver ett tillstånd där något består av olika skilda komponenter. Motsatsen till heterogen är homogen.
 Homogen  Beskriver ett tillstånd där något är enhetligt, alltigenom lika. Motsatsen till homogen är heterogen.
 Hydraulisk   gradient  Förändring (lutning) i en viss riktning. Avser differensen i grundvattennivå mellan två punkter dividerat med avståndet mellan punkterna.
 Hydraulisk   konduktivitet
 (K-värde)
Ett mått på förmågan hos geologiskt material (berggrund, jord) att leda vatten.
 Influensområde Det område inom vilket grundvattennivåerna influeras/påverkas/sänks av till följd av grundvattenuttag. 
 Isotrop Material som har samma egenskaper i alla riktningar. 
 Konceptuell   modell Begreppslig beskrivning som ramverk för tolkning.
 Känslighetsanalys Metod för att räkna ut konsekvenserna av olika antagandens osäkerheter.
 Lägeshöjd Höjd i ett givet referenssystem, till exempel meter över havet. 
 Numerisk modell Problemet ställs upp så att en dator kan beräkna resultatet.
 Perkolation Infiltrerat vatten som rör sig nedåt i markprofilen mot grundvattnet.
 Påverkansområde Det största område inom vilket ändringen i grundvattennivå får vara större än medgiven ändring i grundvattennivå till följd av grundvattenuttag. 
 Randvillkor Randvillkor representerar modellens/systemets samverkan med omgivande system. Ett exempel på ett randvillkor kan vara havet vars nivå aldrig kommer att förändras oavsett vilket grundvattenuttag som sker i närheten.
 Recipient Det vatten/vattendrag som länshållet vatten leds till, utan eller efter eventuell rening
 Tillrinningsområde Tillrinningsområdet för en anläggning (schakt, dagbrott eller täkt) avgränsas av grundvattendelare och är det område från vilket vatten rör sig mot anläggningen.
 Transmissivitet Ett mått på förmågan hos geologiskt material (berggrund, jord) att leda vatten och kan beräknas genom att multiplicera den hydrauliska konduktiviteten med akviferens mäktighet.
 Transient förlopp Ett förlopp där något ändras över tid, till exempel grundvattnets återhämtning efter avslutad pumpning.
 Skyddsinfiltration Förstärkt grundvattenbildning till exempel för att motverka att sättningar sker i lerlagret.
 Vattenverksamhet Juridisk term, som i svensk lagstiftning definieras i miljöbalken. En av flera vattenverksamheter definieras som bortledande av grundvatten.
 Vattendelare Gränser som delar vattenflödet åt olika håll. Ytvattendelaren definieras av topografiska höjdryggar. Ofta sammanfaller denna med grundvattendelaren på platsen, men geologi och grundvattenuttag kan ha inverkan och förskjuta grundvattendelarens läge.

Senast ändrad 2019-10-04

Skriv ut