Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Dataunderlag om jord

Jordarterna och dess egenskaper spelar en viktig roll vid planeringen av våtmarksprojekt. SGU tillhandahåller en mängd data som beskriver jordarternas utbredning och egenskaper.

Jordartskartan

SGU:s jordartskartor visar hur de vanligaste jordarterna är fördelade närmast markytan. Kartorna baseras på observationer i fält och tolkningar som gjorts i flygbilder och höjddata. Kartornas geografiska noggrannhet varierar. Generellt har de lägst upplösning i glesbefolkade områden. Eftersom kartorna baseras på arbeten som utförts sedan mitten av 1900-talet har förutsättningarna för att ta fram detaljerade kartor förbättrats. Tidigare var geologerna tvungna att orientera sig med kompass och ibland genom att stega, medan man idag kan göra mycket noggranna lägesbestämningar med GPS. Detta gör att de mest moderna kartorna har en bättre tillförlitlighet jämfört med de äldsta.

Jordartskartorna är centrala i planeringen av våtmarksprojekt. Jordarnas egenskaper har till exempel betydelse för hur grundvattennivåerna i området runt våtmarken påverkas. Även klimateffekten av en våtmarksåtgärd är beroende av vilken jordart som dominerar på platsen. Jordartskartan finns tillgänglig online i Kartvisaren, samt som WMS-tjänst.

Beskrivningar av SGU:s jordartskartor

SGU publicerade 2021 en rapport som beskriver hur Sveriges vanligaste jordarter bildats och vilka egenskaper de har. I rapporten redovisas också hur SGU:s jordartsgeologiska underlag kan användas.

De kartor som finns i SGU:s databas har tidigare ofta publicerats som enskilda kartblad med tillhörande beskrivningar. I många beskrivningar finns uppgifter om kartområdenas våtmarker och deras geologiska uppbyggnad. De flesta beskrivningar och rapporter kan laddas ner fritt via Geolagret på SGU:s webbplats.

Torvarkivet

För omkring hundra år sedan genomförde SGU mycket omfattande undersökningar av torvmarker i södra Sverige. Resultaten från dessa undersökningar redovisas i handskrivna dokument. SGU har nyligen låtit skanna in dessa dokument.

Torvarkivet innehåller information om torvens egenskaper på djupet samt vilken jordart som ligger under torven. Ofta finns även beskrivningar av våtmarksfloran. Torvens egenskaper är av intresse för att förstå klimateffekten av en åtgärd. Information om underliggande jordart kan även vara viktig för att bedöma eventuell påverkan på omgivande grundvattennivåer. Informationen från Torvarkivet kan dessutom användas för att undersöka en våtmarks förändring över tid. Det gäller till exempel torvmarkers utbredning och hur dessa har påverkats av dikning.

SGU planerar att tillgängliggöra materialet från Torvarkivet i en kartvisare. För närvarande kan information beställas via SGU:s kundtjänst.

Jordlagerföljder och torvlagerföljder

Dessa två databaser innehåller punktinformation om jordarternas fördelning på djupet. Informationen har samlats in vid borrningar utförda av SGU och andra aktörer. Databasen Jordlagerföljder innehåller information om jordarternas fördelning på djupet. Där finns även information om torvlagrens tjocklek. Databasen Jordlagerföljder innehåller detaljerade data om torvens egenskaper.

Datat i Jordlagerföljder bygger på information från närmare 4 000 borrningar. Denna information kan till exempel användas för att kunna uppskatta torvens mäktighet. På så sätt kan man få en uppfattning om i vilken uträckning en åtgärd har potential att ge positiva klimateffekter. Informationen från Jordlagerföljder kan även användas för att undersöka förekomsten och mäktigheten av jordlager med högre genomsläpplighet. Detta kan vara av betydelse för hur grundvattennivån i området påverkas av en åtgärd.

Data från Torv och Jordlagerföljder kan hämtas online via SGU:s Kartvisare. Data från Jordlagerföljder finns även tillgänglig via SGU:s Öppna data.

Sura sulfatjordar

För områdena längs Norrlandskusten finns ett kartskikt Sur sulfatjord. Denna visar var det är sannolikt att sur sulfatjord förekommer. I databasen Jordlagerföljder finns dessutom information som visar platser där sur sulfatjord observerats.

Återvätning av platser där det finns sur sulfatjord är positiv ur miljösynvinkel då det kan förhindra försurning av vattendrag. Information om sur sulfatjord är därför värdefull för att bedöma eventuella positiva effekter på grundvattenkvalitén följt av en våtmarksåtgärd.

Kartorna över Sur sulfatjord samt Jordlagerföljder finns att hämta online via SGU:s Kartvisare. Informationen om Sur sulfatjord finns även att hämta som WMS-tjänst, samt via SGU:s Öppna data.

Senast ändrad 2021-11-24

Skriv ut