Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Data från andra myndigheter

Nedan listas exempel på dataunderlag från andra myndigheter som kan vara till hjälp vid bedömningen av våtmarksåtgärder.

Myndigheter, organisationer, kommuner och andra aktörer som tecknat avtal inom ramen för Geodatasamverkan har fri tillgång till dessa data. För övriga är data i vissa fall belagda med en avgift.

Lantmäteriet

Nationella höjdmodellen baseras på flygburen laserskanning av markytan. Den gör det möjligt att identifiera små variationer i topografin med mycket stor precision. Det går till exempel att identifiera diken och små berghällar. Även mycket flacka ytor, som till exempel en våtmark, går ibland att identifiera.

Ortofoton är flygbilder tagna med digital teknik. De finns tillgängliga med olika upplösning beroende på var i landet man befinner sig. Det finns även historiska ortofoton som kan användas för att undersöka hur olika företeelser har förändrats över tid i landskapet.

Fastighetskartan avvecklades 2021 men ersattes av andra användbara kartor.

Skogsstyrelsen

Markfuktighetskartan är en karta som visar blöt och fuktig mark. Graden av fuktighet illustreras som en skala av olika nyanser av blå färg. I kartan kan man främst identifiera diken. Ibland kan kartan även användas som stöd för att identifiera naturliga utströmningsområden.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har aktuell och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke.

SMHI

SMHI har länsvisa klimatanalyser. 

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Dessutom finns information om arkeologiska uppdrag. Informationen i Fornsök är öppen och sökbar för alla.
Gå till Fornsök 

 

Senast ändrad 2021-11-30

Skriv ut