Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Klorbensener och klorfenoler – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för parametrar som förts till grupperna klorbensener och klorfenoler. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av klorbensener i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (µg/l)
Parameternamn Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
Klorbensen 652 2 0.3 236 1 0.4 < < 8.80
Diklorbensen, summa av isomerer 566 1 0.2 184 1 0.5 < < 1.20
1,2,3-Triklorbensen 128 2 1.6 74 1 1.4 < 0.003 0.005
1,2,4-Triklorbensen 103 2 1.9 73 1 1.4 < 0.003 0.005
1,2-Diklorbensen 100 1 1.0 73 1 1.4 < 0.00005 0.005
1,4-Diklorbensen 100 1 1.0 73 1 1.4 < 0.00002 0.002
1,3-Diklorbensen 96 1 1.0 69 1 1.4 < 0.0001 0.002
Hexaklorbensen 55 0 0.0 42 0 0.0 < < <
1,3,5-Triklorbensen 39 0 0.0 34 0 0.0 < < <
Pentaklorbensen 28 1 3.6 22 1 4.5 < 0.02 0.03
1,2,3,4-Tetraklorbensen 13 0 0.0 9 0 0.0 < < <
1,2,4,5-Tetraklorbensen 10 0 0.0 8 0 0.0 < < <
1,2,3,5-Tetraklorbensen 7 0 0.0 5 0 0.0 < < <
1,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen 6 0 0.0 4 0 0.0 < < <
2,3-Diklornitrobensen 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,4-Diklornitrobensen 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,5-Diklornitrobensen 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
3,4-Diklornitrobensen 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
3,5-Diklornitrobensen 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
m-Klornitrobensen 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <

 

Datasammanställning av klorfenoler i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter
Parameternamn Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
Pentaklorfenol (PCP) 246 53 21.5 113 4 3.5 0.16 0.24 4.30
2,4,5-Triklorfenol 183 0 0.0 41 0 0.0 < < <
3,5-Diklorfenol 146 5 3.4 21 2 9.5 < 0.05 0.60
3,4,5-Triklorfenol 146 4 2.7 21 1 4.8 < 0.07 0.16
2,4,6-Triklorfenol 146 2 1.4 21 1 4.8 < 0.05 0.32
3,4-Diklorfenol 146 1 0.7 21 1 4.8 < < 0.37
2,3,4-Triklorfenol 146 0 0.0 21 0 0.0 < < <
2,3,6-Triklorfenol 146 0 0.0 21 0 0.0 < < <
2,3-Diklorfenol 146 0 0.0 21 0 0.0 < < <
4-Klor-3-metylfenol 145 0 0.0 73 0 0.0 < < <
2,3,5-Triklorfenol 143 0 0.0 20 0 0.0 < < <
2,3,4,6-Tetraklorfenol 139 0 0.0 20 0 0.0 < < <
2,3,5,6-Tetraklorfenol 127 1 0.8 14 1 7.1 < < 0.06
2,3,4,5-Tetraklorfenol 122 1 0.8 15 1 6.7 < < 0.02
2,4-Diklorfenol 106 1 0.9 12 1 8.3 < < 0.43
2,5-/2,6-Diklorfenol 104 1 1.0 12 1 8.3 < < 0.30
2,6-Diklorfenol 42 0 0.0 13 0 0.0 < < <
2,4-/2,5-Diklorfenol 38 0 0.0 10 0 0.0 < < <
2-Klorfenol 26 0 0.0 7 0 0.0 < < <
3-Klorfenol 26 0 0.0 7 0 0.0 < < <
4-Klorfenol 26 0 0.0 7 0 0.0 < < <
2,3,4,5-/2,3,5,6-Tetraklorfenol 16 0 0.0 9 0 0.0 < < <
4,6-Diklor-2-Metylfenol 5 0 0.0 2 0 0.0 < < <
2-Klor-6-metylfenol 5 0 0.0 2 0 0.0 < < <
4-Klor-2-metylfenol 5 0 0.0 2 0 0.0 < < <
2,3,4,6/2,3,5,6-Tetraklorfenol 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,3,5/2,4,5-Triklorfenol 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,5-Diklorfenol 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
2,3,4,5-/2,3,4,6-Tetraklorfenol 2 0 0.0 2 0 0.0 < < <

Tabellerna visar att det finns analysdata för cirka 50 parametrar inom grupperna. Några av parametrarna pekar på flera isomerer av ett visst ämne, oftast på grund av att de analysmetoder som använts inte har kunnat särskilja mellan isomererna. Till exempel avser ”Diklorbensen, summa av isomerer” och ”1,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen” summahalter av isomererna. Antalet analyser och provtagningsplatser per ämne varierar från enstaka analyser och provtagningsplatser upp till cirka 650 analyser och knappt 250 provtagningsplatser (för klorbensen).

Alla 12 kongener av klorbensen har analyserats vid åtminstone några tillfällen, och utöver detta också ett antal klornitrobensener. Av de 12 kongenerna av klorbensen har sju av dem påträffats vid analyserna – (mono)klorbensen, alla tre isomerer av diklorbensen, två av tre isomerer av triklorbensen samt pentaklorbensen. De olika isomererna av tetraklorbensen har inte kvantifierats i analyserna, inte heller hexaklorbensen eller de olika klornitrobensenerna. Inget av ämnena har påträffats på mer än en enskild provtagningsplats. Det är dock inte samma provtagningsplats som fynden kommer ifrån, utan från fyra olika miljöövervakningsstationer från fyra olika län. Klorbensen har uppmätts i högst halt (8,2 µg/l), följt av diklorbensen (summan av isomerer, 1,2 µg/l). Dessa halter är betydligt högre än 0,1 µg/l, som utgör gränsvärde för dricksvatten och generellt tröskelvärde för grundvatten för enskilda bekämpningsmedel och dess metaboliter. Mono- och diklorbensen kan alltså förekomma i problematiska halter på enstaka platser, även om de påträffas ytterst sällan. Övriga ämnen har uppmätts i lägre halter (max 0,03 µg/l). Dataunderlaget är dock mycket begränsat för de högklorerade bensenerna.

Även samtliga 19 kongener av klorfenol har analyserats i grundvatten, och utöver detta också ett antal klormetylfenoler. Flera av di-, tri-, och tetraklorfenolerna har påträffats, och även pentaklorfenol. Varken 2-, 3- eller 4-fenol har dock hittats. Pentaklorfenol har analyserats flest gånger och sticker ut med mycket hög fyndfrekvens sett till antalet analyser och fynd. Fynden kommer dock från fyra provtagningsplatser, framför allt från två vattentäkter som analyserats för pentaklorfenol många gånger. Pentaklorfenol står även för den högsta uppmätta halten på 4,3 µg/l, vilket uppmätts vid en referensstation inom miljöövervakningen. De övriga klorfenolerna har endast påträffats vid 1–2 provtagningsplatser var. Maxhalterna för de övriga klorfenolerna är under 1 µg/l, men flera har hittats i halter över 0,1 µg/l vilket utgör gränsvärde för dricksvatten och generellt tröskelvärde för grundvatten för enskilda bekämpningsmedel och dess metaboliter. Dataunderlaget är begränsat men visar på att klorfenoler, framför allt pentaklorfenol (trots dess låga rörlighet), kan utgöra problematiska föroreningar på vissa platser.

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-02-23

Skriv ut