Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Bromerade flamskyddsmedel – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för bromerade flamskyddsmedel. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av bromerade flamskyddsmedel i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (ng/l)
Parameternamn Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Dekabromdifenyleter (PBDE209) 47 1 2.1 43 1 2.3 < 0.648 1.200
2,2',3,3',4',5,5',6-Nonabromdifenyleter (PBDE206) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonabromdifenyleter (PBDE207) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,2’,3,3’,4,4’,5,6-Oktabromdifenyleter (PBDE196) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,2',3,3',4,4',6,6'-Oktabromdifenyleter (PBDE197) 12 0 0.0 10 0 0.0 < < <
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromdifenyleter (PBDE183) 50 0 0.0 43 0 0.0 < < <
2,2',3,4,4',6,6'-Heptabromdifenyleter (PBDE184) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,2',4,4',5-Pentabromdifenyleter (PBDE99) 65 4 6.2 59 4 6.8 0.104 0.144 0.150
2,2',4,4',6-Pentabromdifenyleter (PBDE100) 73 4 5.5 63 4 6.3 0.048 0.126 0.140
2,2',4,4'-Tetrabromdifenyleter (PBDE47) 82 0 0.0 63 0 0.0 < < <
2,2',4,5'-Tetrabromdifenyleter (PBDE49) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,2',4-Tribromdifenyleter (PBDE17) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,2',3,4,4',5'-Hexabromdifenyleter (PBDE138) 9 0 0.0 7 0 0.0 < < <
2,2',3,4,4'-Pentabromdifenyleter (PBDE85) 9 0 0.0 7 0 0.0 < < <
2,2',4,4',5,5'-Hexabromdifenyleter (PBDE153) 73 0 0.0 63 0 0.0 < < <
2,2',4,4',5,6'-Hexabromdifenyleter (PBDE154) 73 0 0.0 63 0 0.0 < < <
2,3,3',4,4',5',6-Heptabromdifenyleter (PBDE191) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,3,3',4,4',5-Hexabromdifenyleter (PBDE156) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,3',4,4',6-Pentabromdifenyleter (PBDE119) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,3',4,4'-Tetrabromdifenyleter (PBDE66) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,3',4',6-Tetrabromdifenyleter (PBDE71) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
2,4,4'-Tribromdifenyleter (PBDE28) 76 1 1.3 59 1 1.7 < 0.115 0.460
3,3',4,4',5-Pentabromdifenyleter (PBDE126) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
3,3',4,4'-Tetrabromdifenyleter (PBDE77) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
4-Bromdifenyleter (PBDE3) 3 0 0.0 3 0 0.0 < < <
Hexabromcyklododekan (HBCDD) 16 0 0.0 15 0 0.0 < < <
alfa-Hexabromcyklododekan (HBCDD) 3 1 33.3 1 1 100.0 0.402 0.438 0.447
beta-Hexabromcyklododekan (HBCDD) 3 0 0.0 1 0 0.0 < < <
gamma-Hexabromcyklododekan (HBCDD) 3 1 33.3 1 1 100.0 0.295 0.321 0.328

Tabellen visar att det finns ett begränsat dataunderlag för bromerade flamskyddsmedel i grundvatten från miljöövervakning och råvattenkontroll. Underlaget per ämne varierar från enstaka analyser upp till cirka 80 analyser och 60 provtagningsplatser för vissa kongener. Bland de 25 kongener av PBDE som analyserats vid åtminstone något tillfälle har fyra varianter påträffats (PBDE28, PBDE99, PBDE100 och PBDE209). Hexabromcyklododekan (HBCDD) har påträffats vid ett analystillfälle (i alfa- och gammaform, då med en analysmetod som kunnat särskilja de olika isomererna).

De flesta av analyserna och provtagningsplatserna för bromerade flamskyddsmedel kommer från miljöövervakning av grundvatten, analyser från råvattenkontroll har endast rapporterats in från tre vattenverk. Fynden av PBDE kommer från miljöövervakning, medan fyndet av HBCDD kommer från råvattenkontroll i en kommunal grundvattentäkt.

PBDE99 och PBDE100 har högst fyndfrekvenser och har påträffats vid fyra olika provtagningsplatser, övriga ämnen har bara påträffats på en provtagningsplats. PBDE209 är det ämne som uppmätts i högst halt (1,2 ng/l), övriga ämnen har endast påträffats i halter lägre än 1 ng/l. Dessa halter är låga i förhållande det genomsnittliga dagsintaget av bromerade flamskyddsmedel för vuxna i Sverige, som enligt Livsmedelsverkets bedömning är cirka 15 ng/dag för PBDE och 3 ng/dag för HBCDD [4]. 

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut