Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Koppar – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan koppar och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt krom, nickel och zink i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats.

Diagrammen för koppar grundas på cirka 105 000 analyser, varav 95 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 32 procent från Vattentäktsarkivet, 4 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 63 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både koppar och den aktuella parametern analyserats finns med i respektive boxplotdiagram.

Uppmätta kopparhalter indikerar ett visst pH-beroende, åtminstone i fråga om särskilt höga halter. Analyserna uppvisar även en samvariation mellan kopparhalt och COD, vilket kan förklaras genom organisk komplexbildning.

Tydlig samvariation finns i förhållande till uppmätta halter zink, vilket sannolikt beror på en kombination av geologiska förutsättningar och inverkan av korrosion i fastighetsinstallationer. Ytterligare en möjlig förklaringsfaktor är påverkan från föroreningskälla (utsläpp från industri, deponi eller dylikt).

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut