Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Övervakning

SGU-FS 2014:1

Övervakning av kemisk status – kontrollerande övervakning

Övervakning av kemisk status utförs genom provtagning av grundvattnet och analys av olika kemiska ämnen och andra parametrar (t.ex. pH och konduktivitet). Förorenande ämnen kan inte bara påverka möjligheten att använda vattnet som t.ex. dricksvatten, utan även påverka växt- och djurliv. Därför är det viktigt att sådana ämnen som identifierats vid kartläggningen ingår i övervakningsprogrammets analyssammansättning. Den kontrollerande kemiska övervakningen ska genomföras mist vart sjätte år och omfatta alla grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster. Sammanställningen av analysresultaten ska innefatta de obligatoriska parametrar som anges i SGU:s föreskrifter om övervakning. Den kontrollerande övervakningens syfte är att:

 • Bekräfta riskbedömningen.
 • Utgöra underlag vid inrättande av operativ övervakning.
 • Bidra med underlag för att bedöma grundvattenförekomstens kemiska status.
 • Bidra med data för bedömning av trender såväl under naturliga förhållanden som orsakade av föroreningar från mänsklig verksamhet.
 • Kontrollera att de grundvattenförekomster som bedömts vara utan risk inte försämras.

Övervakning av kemisk status – operativ övervakning

Operativ övervakning av kemisk status utförs genom provtagning av grundvattnet och ska upprättas för de grundvattenförekomster som bedöms riskera att inte uppnå god kemisk grundvattenstatus. Analysen ska avse de kemiska ämnen som är anledningen till att grundvattenförekomsten är i risk. Den operativa övervakningens syfte är att:

 • Bidra med underlag för att bedöma grundvattenförekomstens status.
 • Följa upp effekterna av insatta åtgärder.
 • Upptäcka uppåtgående trender i koncentrationer av förorenande ämnen orsakade av mänsklig verksamhet.

Övervakning av kvantitativ status

Förutom kunskap om grundvattnets kemiska status är det viktigt att ha kunskap om den kvantitativa statusen – dvs. om mänsklig påverkan leder till förändrad balans mellan grundvattenbildning och uttag. Om grundvattennivåerna sjunker på grund av för stora uttag eller minskad grundvattenbildning och mängden grundvatten i förekomsten minskar, kan det bli svårare att ta ut vatten för användning som t.ex. dricksvatten eller för bevattning, och växter och djur som är beroende av grundvattnet kan påverkas. Även stigande grundvattennivåer kan ställa till skador. Övervakningen av kvantitativ status ska enligt vattendirektivet ske genom mätning av grundvattennivåer. Man delar inte upp den kvantitativa övervakningen i kontrollerande och operativ övervakning.

Ett program för övervakning av kvantitativ status ska upprättas för att kunna bedöma den kvantitativa statusen hos alla grundvattenförekomster. I de grundvattenförekomster som bedöms vara utsatta för risk ska antalet stationer och mätfrekvensen vara tillräckliga för att dels kunna särskilja naturliga variationer i grundvattennivån från förändringar som sker på grund av mänsklig påverkan, dels kunna följa förändringar i grundvattnets flödesriktning. Mätfrekvensen ska vara en eller två gånger per månad, beroende på typen av grundvattenmagasin. Grundvattenförekomster som bedömts vara utan risk kan övervakas gruppvis i en eller flera övervakningsstationer som kan representera gruppen. Mätfrekvensen kan vara glesare, men minst en gång per år.

Övervakning i skyddade områden

I områden som är skyddade enligt EU-lagstiftning ska övervakningsprogrammen kompletteras med mätningar som är relevanta för orsakerna till att skydden är upprättade. Följande grundvattenförekomster omfattas:

 • Grundvattenförekomster enligt artikel 7 vattendirektivet, s.k. ”dricksvattenförekomster”, dvs. grundvattenförekomster som används för uttag av dricksvatten och som ger mer än 10m3 dygn i genomsnitt eller distribueras till fler än 50 personer eller är avsedda för sådan användning i framtiden.
 • Grundvattenförekomster inom områden som är fastställda som nitratkänsliga.
 • Grundvattenförekomster anslutna till grundvattenberoende Natura 2000-områden.

Kompletterande mätningar kan omfatta såväl mätningar av grundvattennivå som kemiska analyser beroende på enligt vilka kriterier områdena har skyddats.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut