Handledning Materialförsörjning

3. Avvägningar

Eftersom samhället inte kan fungera utan tillgång på ballast är materialförsörjning är ett allmänt intresse. Det är därmed nödvändigt att göra avvägningar mot andra allmänna intressen. Den avvägningen ska fokusera på vad som är en ändamålsenlig och hållbar mark- och vattenanvändning och behöver ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Det är viktigt att fundera på om de avvägningar som diskuteras leder till en hållbar mark- och vattenanvändning, och att de behov som finns uppfylls utan onödig miljöpåverkan.

Förutsättningarna i en region är det som avgör vikten av att göra avvägningar, där materialförsörjningens behov ges en plats. I regioner med stora behov, problematiska geologiska förutsättningar och konkurrens om markanvändningen är det särskilt viktigt att låta materialförsörjning vara en del i avvägningar av mark- och vattenanvändningen. Materialförsörjningens behov behöver här ses i ett långsiktigt perspektiv och i överensstämmelse med de behov som planerad utveckling av bebyggelse och infrastruktur ger.
Viktiga avvägningar bör göras i samverkan med viktiga aktörer som har kännedom om regionens förutsättningar. I samverkan behöver även de som är berörda av materialförsörjningsplanen ingå.

Att tänka på vid avvägningar för hållbar mark- och vattenanvändning

  • Långa transporter ger miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.
  • Investeringar i byggande och infrastruktur styr behovet. Expansiva planer innebär behov av material och täkter.
  • I tätbefolkade områden är det viktigt att ge plats för täktverksamhet i planeringen. Planeringen ger möjlighet till samexistens med miljö- och rekreationsvärden.
  • Samverkan med berörda aktörer är viktigt för bra avvägningar, förståelse och acceptans.

 

Senast ändrad 2021-10-08

Skriv ut