Stokastisk modellering

Stokastisk modellering är en teknik som tar hänsyn till osäkerheter i indata som beror på naturlig rumslig variation (heterogenitet).

Snarare än att använda bestämda (deterministiska) värden på ingående variabler, vilket är vanligt vid matematisk modellering, så inkluderar stokastisk modellering slumpmässiga variationer i beräkningarna. Stokastisk modellering implicerar flera realiseringar och avslutas när man får fram ett stabilt intervall inom vilket man kan förvänta sig att resultatet ligger. Man ökar därmed kunskapen om vilket påverkansområde som är sannolikt och den varians som kan förväntas. Stokastisk modellering kan användas i både analytisk och numerisk modellering.

Senast ändrad 2019-10-04

Skriv ut