TÄVLINGSREGLER 2024

 1. Genom att sända in observationer deltar du i Mineraljakten 2.0 och accepterar att du kommer att följa 
  a) svensk lag 
  b) tävlingsreglerna för Mineraljakten 2.0. 

 2. Som deltagare i Mineraljakten 2.0 accepterar du att Sveriges geologiska undersökning (SGU) hanterar och behandlar dina personuppgifter. 

 3. Deltagande i tävlingen påbörjas med insändande av en observation i tävlingens mobil- eller webbtjänst, som ska uppfylla kraven i punkt 4. 

 4. Observationer som sänds in i Mineraljakten 2.0 måste uppfylla följande krav: 
  a) De är lagligt insamlade. 
  b) De är gjorda i Sverige. 
  c) De har inte skett inom ett område med beviljat undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession enligt minerallagen. 
  d) De är representativa för naturliga området där provet är taget. 
  e) Prov som hör till en observation är max en knytnäve stort och max ett kilo tungt. 
  f) De innehåller koordinater för var provet är taget enligt SWEREF 99. 
  g) De innehåller fotografi på provet och på provplatsens omgivning. 

 5. Fysiskt prov av en observation får endast insändas eller inlämnas till SGU:s mineralinformationskontor i Malå efter att SGU begärt att få in det fysiska provet. Hur provet ska vara förpackat kommer att beskrivas i meddelandet från SGU. Porto eller andra transportkostnader betalas av deltagaren.  

 6. Inskickade fysiska prov av observationer kommer inte att återsändas till deltagaren. SGU får i och med insändandet av fysiskt prov rätt att analysera det fysiska provet, behålla det och även efter Mineraljakten 2.0 göra vidare analyser och undersökningar på provet.

 7. SGU ges av deltagare rätt att publicera resultatet av analyser av insända prover samt var de är tagna. Likaledes har SGU rätt att publicera var observationer har skett. 

 8. Bedömning av insända prover sker utifrån provets kemiska innehåll och mineralinnehåll, fyndplats, förekomstsätt samt om provet indikerar en intressant mineralförekomst.  

 9. SGU kommer endast att hantera de 1000 första giltiga observationerna eller de observationer som inkommer innan den 30 september 2024, beroende på vilket som infaller först. 

 10. Varje deltagare får max sända in fem observationer per tävlingsperiod.  

 11. Vinnare i Mineraljakten 2.0 kommer att bli kontaktade per e-post eller telefon efter att provresultat analyserats efter brytdatumen. Vinnaren kommer även att publiceras på Mineraljaktens 2.0:s webbplats.  

 12. Ett prov deltar enbart i den deltävling som det sänds in till.  

 13. Om du är under 18 år, behövs vårdnadshavares samtycke. Utan samtycke kan du inte delta i Mineraljakten 2.0.

 14. Mineraljakten 2.0 är inte öppen för anställda eller tidigare anställda hos SGU eller deras närmast anhöriga, eller för anställda hos Bergsstaten eller deras närmast anhöriga.  

 15. Mineraljakten 2.0 är inte öppen för anställda vid företag eller organisationer som utför prospektering efter malmer, mineral, industrimineral och bergarter inklusive nyttosten samt smyckesten. 

 16. Deltagare i Mineraljakten 2.0 får inte ta emot sponsring för sitt deltagande. 

 17. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

 18. SGU kan inte hållas ansvarig för eventuella person-, sak- eller förmögenhetsskador som Mineraljakten 2.0 kan orsaka deltagaren. Ansvaret vilar på deltagaren.