Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

Stöd inför våtmarksåtgärder

SGU medverkar i Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsning (LONA) med fokus på våtmarker. Syftet är att stötta aktörer i bedömningen om restaurering av en specifik våtmark har potential att stärka vattenförsörjningen och minska utsläppen av växthusgaser.

SGU bidrar med hydrogeologiskt kunskapsstöd i olika former inom ramen för Naturvårdsverkets satsning. Det handlar främst om information och råd kopplat till våtmarkers potential att stärka vattenförsörjningen och minska utsläppen av växthusgaser. SGU bidrar också med att tydliggöra vilka av SGU:s dataunderlag som är lämpliga att använda vid planering av restaurering och anläggning av våtmarker.

Information och kunskapsstöd har tidigare år kommunicerats vid länsstyrelser via konceptet ”Låna en hydrogeolog”. Informationen finns även tillgänglig via webbinarium som anordnats av Naturvårdsverket och som en SGU-rapport. Rapporten fungerar som ett stödunderlag för länsstyrelser och kommuner vid fortsatt arbete med våtmarksrestaurering och anläggning av nya våtmarker.

Läs SGU-rapporten "Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder"

Granskning av LONA-ansökningar

SGU bidrar på olika sätt med kunskapsstöd. En central uppgift är att utvärdera potentialen i projektansökningar för Lokala naturvårdsprojekt (LONA) med fokus på våtmarker. Detta görs genom granskning av potentialen till stärkt vattenförsörjning och minskade utsläpp av koldioxid i de våtmarksprojekt som söker finansiering från Naturvårdsverket.

Webbaserat kunskapsunderlag

SGU arbetar för närvarande med ett webbaserat kunskapsunderlag som ska kunna användas som ett stöd för att bedöma potentialen i en våtmarksrestaurering. Fokus ligger på bedömning av en åtgärds potential att stärka vattenförsörjningen och minska utsläppen av växthusgaser. Kunskapsunderlaget kommer att publiceras på SGU:s hemsida i slutet av 2021.

Webbinarium

Naturvårdsverket anordnade i september ett webbinarium om våtmarkers betydelse för vattenhushållning. Under december 2018 och januari 2019 har Naturvårdsverket haft tre stycken webbinarium inom ämnet "Anläggande och restaurering av våtmarker” där bland annat hydrogeologi och SGU:s roll i våtmarkssatsningen lyftes fram. Ett seminarium om våtmarker anordnades under Almedalsveckan 2018. 

Webbinarium: Våtmarkers betydelse för vattenhushållning

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i skogsmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i jordbruksmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i tätort

Våtmarksseminarium under Almedalsveckan

Senast granskad 2021-10-06