I delar av Sverige finns berggrund som bedöms vara lämplig för geologisk lagring av koldioxid. Sedan 1 mars 2014 är det tillåtet med geologisk lagring av koldioxid i Sverige, dock enbart till havs..

SGU har två roller i detta arbete.

1. Expertmyndighet gällande de geologiska förutsättningarna 

Som den myndighet som svarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten i Sverige har vi kunskap om den berggrund som skulle kunna vara aktuell för lagring av koldioxid i Sverige. Vi bevakar utvecklingen på CCS-området – såväl vad gäller lagstiftning som forskning och utveckling. Vi deltar i europeiska nätverk och forskningssamarbeten om CCS.

2. Myndighet med tillsynsansvar och även ansvar för beredning av tillstånd för geologisk lagring av koldioxid

SGU är den myndighet som ofta bereder (på uppdrag av regeringen) de ärenden som prövas enligt kontinentalsockellagen, vilket i detta fall kan gälla undersökningar till havs och ansökning om byggande av anläggning för geologisk lagring av koldioxid. SGU kommer även vara remissinstans när det gäller tillstånd enligt miljöbalken. SGU är tillsynsmyndighet och ansvarar för tillsyn och kontroll av undersökningsarbeten, byggande och drift av anläggning för geologisk lagring av koldioxid.