Nationell miljöövervakning

Miljöövervakning har till syfte att ge en bild av tillståndet i miljön och att tillhandahålla underlagsdata för att upptäcka förändringar i miljön över tid. Ansvaret för den svenska miljöövervakningen ligger på Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, och består av flera olika programområden inom Luft, Vatten och Mark. Vilka parametrar som övervakas styrs av uppsatta miljömål, krav i lagstiftning och EU-direktiv samt av Sveriges åtaganden inom internationella konventioner. Sveriges miljöarbete grundar sig i stor utsträckning på resultaten från den nationella miljöövervakningen.

Inom miljöövervakningens programområde "Kust och hav" som bland annat ska ge underlag för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen är det framför allt fyra mål som särskilt berör havsmiljön: "Hav i balans samt levande kust och skärgård", "Ingen övergödning", "Ett rikt växt- och djurliv" och "Giftfri miljö".

Under programområdet ”Kust och hav” finns ett flertal delprogram. Ett av dessa - det nationella delprogrammet ”Metaller och organiska miljögifter i sediment”, utförs av SGU på uppdrag av Naturvårdsverket.  Syftet är i första hand att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i de större havsbassängerna: Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerack. Programmet omfattar sedimentprovtagning vid 16 utsjöstationer och täcker alla större havsbassänger där ostörd ackumulation av finkornigt material sker kontinuerligt, se karta nedan. Provtagning har skett 2003, 2008 och 2014 och är planerad att utföras vart 6:e år framöver.

Sedimentprovtagningen sker under sommarhalvåret. Under hösten samma år görs kemisk analys av grundämnen samt organiskt kol och kväve. Analyser av organiska miljögifter sker vanligtvis året därpå på.

Sedan 2014 omfattar programmet även mätningar av syrgashalt, turbiditet, salinitet, temperatur, strömhastighet och strömriktning i bottenvattnet vid varje provstation.

Resultaten för 2014 års provtagning kommer att presenteras via SGUs kartvisare samt rapporteras in till OSPAR, HELCOM och ICES via ICES plattform för miljöövervakningsdata.

Datavärdskap sediment

Inom den nationella och regionala miljöövervakningen samlas en mängd data in. SGU är databasvärd för sedimentkemiska och miljökemiska data från de prover som tas på sediment i Sverige. Datavärdskap har inrättats av Naturvårdsverket för att kvalitetskontrollera, lagra, tillgängliggöra och arkivera miljödata som produceras inom den nationella och regionala miljöövervakningen.

Ladda hem mall för leverans av sedimentkemiska data till datavärden.

Sedimentproverna tas i hela Sverige där ackumulationsbottnar finns, det vill säga i sådana områdena där sediment samlas. Här samlas också många grundämnen och miljögifter, vilket har lett till att analys av sedimentprover har blivit ett betydelsefullt verktyg i miljöövervakningsarbetet.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger normalt upphovsrätten till de data som samlas in. Data får användas fritt om källan anges enligt följande: Svensk miljöövervakning, datavärd SGU.

Du kan hämta data via Öppna data eller ladda ner via Kartvisaren.

Maringeologi, öppna data - Miljöövervakningsdata från sjö och kust

Via kartvisaren "Miljöövervakning, havs- och sjösediment" kan du förutom att ladda ner data också ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistik, förutsatt att data finns från olika år på aktuell station. Klicka på den punkt som symboliserar aktuell provtagningsstation för att hämta data. Du kan också gå via länsförteckningen för att få fram grafisk information och statistik.

Kartvisaren "Miljöövervakning, havs-och sjösediment" (nytt fönster)

Karta över provtagningsplatserKarta över provtagningsplatser för den nationella miljöövervakningen i utsjösediment.