SGUs handläggning av beredningsuppdrag

  • Kontroll av ansökningshandlingarna, eventuella kompletteringar begärs in från sökanden. Vad en ansökan ska innehålla framgår av kontinentalsockellagen och kontinentalsockelförordningen.
  • Ansökan remitteras till berörda myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Boverket, Fiskeriverket, Försvarsmakten, Kammarkollegiet, Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Rikspolisstyrelsen, SMHI, Sjöfartsverket, Statens maritima museer och Transportstyrelsen tillhör de permanenta remissinstanserna. Därutöver skickas ärendet till berörda länsstyrelser och kommuner samt när det gäller vindkraft eller rörledningar för gas även till Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.
  • Sökanden ges tillfälle att bemöta inkomna synpunkter.
  • SGU sammanställer inkomna synpunkter och sökandens bemötande av dessa
  • SGU gör en egen bedömning i ärendet. SGUs kunskap och erfarenhet om de geologiska förhållandena på platsen och marina verksamheters eventuella miljöpåverkan är i många fall av avgörande betydelse vid bedömningen.
  • SGUs yttrande överlämnas till regeringen. Till detta yttrande bifogas en mer utförlig sammanställning av inkomna remissvar samt ett förslag till regeringsbeslut av vilket bland annat förslag till villkor för tillståndet framgår. 

SGUs handläggning av tillståndsärenden

Handläggningen av de tillståndsärenden där SGU meddelar tillstånd är likartad den vid beredningsuppdrag. En inkommen ansökan granskas och eventuella kompletteringar begärs in. Dessa ärenden ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som även den granskas. Därefter remitteras ansökan till kretsen av berörda myndigheter och kommuner. SGU kungör därefter ansökan med tillhörande MKB. Sökanden ges i vanlig ordning tillfälle att bemöta inkomna yttranden. I ett beslut om tillstånd till sand-, grus- och stentäkt godkänns miljökonsekvensbeskrivningen, villkor för verksamheten anges och avgift enligt 4 b § kontinentalsockellagen fastställs. Om täkt som avses med ansökan är av större omfattning eller kan medföra betydande skadeverkningar eller annars om Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten begär det, ska SGU med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringen.