Uppdragen ges i form av regeringsbeslut. I vissa fall har emellertid hela beredningen av ärendet skett på Näringsdepartementet, bland annat Nord Streams ansökan om tillstånd till utläggande av rörledning. I dessa fall är SGU istället remissinstans.

Utforskande av kontinentalsockeln

Ärenden SGU berett på uppdrag av regeringen som avser utforskande av kontinentalsockeln har rört undersökningar inför etablering av vindkraft till havs, undersökningar gällande möjligheterna att etablera en demonstrationsanläggning för vågkraft, undersökningar inför utläggande av rörledningar, undersökningar inför utläggande av kablar och undersökningar med anledning av slutförvar av kärnbränsle.

På senare tid har ett ökat antal ärenden som rör vindkraftsprojekt kommit in. Här bereder SGU ärenden både vad gäller undersökningar inför en eventuell etablering samt tillstånd för utläggande av undervattenskablar i de fall vindkraftparken ligger utanför territorialgränsen, det vill säga i den svenska ekonomiska zonen.

Utvinnande av naturtillgångar på kontinentalsockeln

SGU har genom 5 § kontinentalsockelförordningen bemyndigats att besluta om tillstånd till sand- grus och stentäkt på allmänt vattenområde i havet. Tillstånd till utvinnande av andra naturtillgångar, till exempel olja eller gas, meddelas av regeringen.

Det senaste ärendet om utvinnande av andra naturtillgångar än sand, grus och sten rör, såvitt SGU känner till, Oljeprospektering AB (OPAB) och deras undersökningstillstånd avseende olja i södra Östersjön. OPAB beviljades 1969 ett undersökningstillstånd avseende olja och gas. Regeringen har därefter förlängt tillståndet nio gånger. SGU, och dessförinnan Staten industriverk, har vid dessa tillfällen antingen berett frågan eller varit remissinstans. Regeringen beslutade i mars 2009 att avslå OPABs ansökan om förlängning.