Samverkan för innovation

Samverkan för innovation är ett nätverk som syftar till att hitta nya lösningar för ökad användning av andra efterbehandlingslösningar än schakt och deponering i Sverige.

Samverkan för innovation är ett nätverk som arbetar för att komma framåt med att hitta lösningar för att öka användningen av andra efterbehandlingslösningar än schakt och deponering i Sverige. Nätverket har startats upp av SGU och länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket.

Bakgrunden till Naturvårdsverkets uppdrag är att de konstaterat att de flesta efterbehandlingsåtgärder i landet genomförs med schakt och deponering och att denna typ av resurskrävande åtgärder begränsar den sammanvägda miljönyttan med efterbehandlingen.

Syfte

Projektets syfte är att främja användning av annan teknik än schakt och deponering inom efterbehandling av förorenade områden. Detta för att minska negativ påverkan på andra miljömål och öka takten i efterbehandlingsarbetet. Det uppnås genom att engagera kommunala huvudmän i en enskild insats, som en del av ett större engagemang i ett beställarnätverk. Beställarnätverket ska fånga upp och hantera beställares behov och fungera som ett kunskapsnav som underlättar för beställare av utredningar och saneringar vid förorenade områden så att tröskeln för att tillämpa innovativa och alternativa arbetssätt och åtgärdslösningar sänks. Beställarnätverket ska vidare identifiera hinder för ökad användning av innovativa och alternativa åtgärdslösningar, och ta fram kunskapsunderlag som bidrar till att undanröja dessa.

Workshop i november 2019

Som ett första steg har SGU tillsammans med Länsstyrelsen genomfört en workshop med kommunala huvudmän 7–8 november 2019. 

Se workshopen i efterhand och ladda ner presentationerna 

Beställarnätverket

Beställarnätverkets kärngrupp består av:
Kristina Sjödin, SGU
Susanna Jansson, SGU
Klas Köhler, Länsstyrelsen
Pär Nilsson, Länsstyrelsen
Henning Persson, SGU
Lisa Elmerfjord, SGU
Klas Arnerdal, SGU
Erik Bergstedt, SGU

Infoblad

Infoblad, mars 2020.pdf

Senast granskad 2020-11-10

Kontaktperson

  • Lisa Elmerfjord

    Telefon: 046-311787046-311787
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post