Torskbäckens anrikningsverk fotograferat år 1917. Fotograf okänd.

Torskbäckens före detta anrikningsverk

Området vid Torskbäckens före detta anrikningsverk i Filipstads kommun utgör ett av Värmlands läns mest förorenade områden. SGU är huvudman för att genomföra efterbehandlingsåtgärder inom området. För att genomföra åtgärderna krävs tillstånd enligt miljöbalken och SGU håller på att ta fram en ansökan för detta och genomför samråd med myndigheter och allmänheten.

Bakgrund

Anrikningsverket var i drift under ett fåtal år på 1910-talet och låg vid södra stranden av Torskbäcksviken, som är en långsmal vik av sjön Yngen. Strax intill strandkanten anrikades bly-, koppar- och zinkmalm från närbelägna sulfidmalmsgruvor. I dag finns endast rester kvar av anrikningsverket på platsen i form av delvis rivna betongkonstruktioner innehållande anrikningssand. På land återfinns anrikningssand med mycket höga halter av tungmetaller. Även i Torskbäckvikens sediment utanför det tidigare anrikningsverket återfinns höga metallhalter. Sedimenten utgörs till viss del av anrikningssand som har spolats ut i vattnet från anrikningsverksamheten på land.

Hälsorisker

Utredningarna som utförts har konstaterat att metallhalterna på land invid anrikningsverket är sådana att människor och djur inte kan visats på området utan risk. Den styrande risken för människors hälsa är akuta effekter vid oavsiktligt oralt intag av fritt liggande arsenikhaltig sand i anslutning till det tidigare anrikningsverket.

Beskrivning av planerad åtgärd

Den åtgärd som planeras innebär bland annat urgrävning och borttransport av de förorenade massorna på land, viss återuppfyllnad av marknivån och anläggande av ett erosionsskydd längs med en sträcka av stranden samt täckning av sediment i ett mindre avgränsat område i Torskbäcksviken. Åtgärderna bedöms ge upphov till ett ökat antal tunga transporter och grumling under genomförandet. Efterbehandlingen av det förorenade området syftar primärt till att minska hälsorisker förknippade med direktexponering för föroreningen, främst genom intag av jord. Åtgärderna leder också till minskad spridning från anrikningsområdet till Torskbäcksviken och Yngen som är ett vattenskyddsområde.

Samråd med allmänheten

Den som vill veta mer om projektet kan delta på ett digitalt samrådsmöte på Teams som kommer att hållas den 20 maj kl. 19.00. Anmälan till samrådsmötet görs till projektets miljökonsult via mejl: antonia.doss@wsp.com

Här kan du ta del av samrådsunderlaget inför mötet:
Samrådsunderlag Torskbäcken
Förenklat samrådsunderlag Torskbäcken

Senast granskad 2024-04-29