Sunne kemiska tvätt och kostympress

Vid den nedlagda tvätteriverksamheten i Sunne (Sunne kemiska tvätt och kostympress) utför Sveriges geologiska undersökning (SGU) åtgärdsförberedande undersökningar under 2024. Målet är att få mer kunskap om området inför kommande efterbehandling.

Föroreningar i marken efter tvätteriverksamhet

I Sallakvarteret i Sunne, Värmlands län, har den nedlagda verksamheten Sunne kemiska tvätt och kostymtvätt förorenat jord och grundvatten med tetrakloreten (PCE). Det finns också en förorening av olja på området. Föroreningarna har främst påträffats där tvätteribyggnaden låg, vilket idag är en innergård omgiven av flerbostadshus med viss affärsverksamhet.

I tidigare utförda utredningar har det konstaterats att inga bostäder för närvarande är påverkade av föroreningen i sådan grad att det föreligger hälsorisk. För att undvika att hälsorisker uppstår i framtiden behöver däremot källområdet för föroreningen åtgärdas.

SGU leder åtgärdsförberedande undersökningar

För att kunna efterbehandla området behöver åtgärdsförberedande undersökningar, och därefter pilotförsök, göras. SGU projektleder det arbetet, med bidrag från Länsstyrelsen Värmland.

Undersökningarna görs för att ta reda på mer om föroreningssituationen och de geotekniska förutsättningarna på platsen, eftersom det finns fysiska hinder som ledningar och en transformatorstation på området. Det förorenade området är relativt litet, cirka 300 kvadratmeter. Undersökningarna görs också för att se om den föreslagna åtgärdsmetoden, soil-mixing, är lämplig. Soil-mixing är en innovativ och relativt billig metod och kan passa för områden med mycket ledningar i marken.

Tidplan

De åtgärdsförberedande undersökningarna med provtagning av jord och grundvatten samt geotekniska undersökningar utförs under sommaren 2024. Därefter utvärderas alla resultat och förslag till pilotförsök tas fram för att genomföras under 2025.

Om du vill veta mer

Det har tidigare utförts utredningar om föroreningen som orsakats av Sunne kemiska tvätt och kostymtvätt. Det har gjorts en så kallad huvudstudie med riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering. Dessa rapporter finns hos SGU.

Senast granskad 2024-04-25