Ströms bruk

Vid Strömsbruk industriområde har industriell verksamhet bedrivits sedan 1670-talet. Området har konstaterats vara förorenat av framför allt metaller. Tillsammans med den tidigare verksamhetsutövaren har nu SGU påbörjat förberedelser inför kommande saneringsåtgärder på land och i strandområdet.

Projektet genomförs med SGU som huvudman och finansieras med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Gävleborgs län, samt med medel från tidigare verksamhetsutövare.

Bakgrund

De huvudsakliga verksamheterna på industriområdet utgjordes av ett järnbruk och en sulfitmassafabrik. Dessa verksamheter har gett upphov till framför allt två typer av restprodukter/föroreningar i mark: kisaska och kvicksilver. Kisaskan (innehåller höga halter av bland annat bly och arsenik) härstammar från utvinningsprocess av svavel ur pyritmalm och kvicksilverföroreningar kommer från tillverkning av klorgas genom en så kallad kloralkaliprocess.

Idag bedrivs diverse industriverksamhet på området och så kommer även att ske fortsättningsvis. Området ligger nära Harmångersån som är av riksintresse för naturvården. Ströms bruk är högt prioriterat av Länsstyrelsen Gävleborg i deras arbete med förorenade områden i länet. Det har tidigare utförts flertal utredningar som påvisat ett behov av saneringsåtgärder av mark. SGU och tidigare verksamhetsutövaren har under 2023 påbörjat arbete med åtgärdsförberedelser.

Åtgärdsförberedelser

Syftet med åtgärdsförberedelser är att så långt möjligt förbereda ett förorenat område för att kunna åtgärdas. Nu planerat arbete avser avgränsa tidigare påträffad förorening i mark.

Exempel på undersökningar som planeras 2023–2024:

  • Avgränsning av förorening i både yta och djup genom kompletterande provtagning på land och längs Harmångersåns stränder
  • Detaljprojektering och upphandling av kommande saneringsåtgärd.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Miljösanering Strömsbruk, mars 2024

Senast granskad 2024-03-25