Stocka sågverk

På Stocka före detta sågverksområde i Nordanstigs kommun har industriverksamhet bedrivits under drygt 100 år. Området har konstaterats vara förorenat av dioxiner, tungmetaller och olja. Förberedelser har nu påbörjats inför kommande saneringsåtgärder på land och i vattenområdet.

Bakgrund

På Stocka före detta sågverksområde i Nordanstigs kommun i nordöstra Hälsingland har den tidigare verksamheten gett upphov till föroreningar i mark, grundvatten och sediment. Utredningar har påvisat ett behov av saneringsåtgärder av mark och sediment. Behovet av åtgärder styrs framför allt av dioxin, ett giftigt ämne som fanns i de preparat som historiskt användes för att skydda det sågade virket mot blånadsskador.

Idag bedrivs diverse industriverksamhet på området och så kommer även att ske fortsättningsvis. Området ligger relativt nära bostadsbebyggelse och Harmångersån inklusive Stockakanalen är av riksintresse för naturvården. Stocka före detta sågverk är högt prioriterat av Länsstyrelsen Gävleborg i deras arbete med förorenade områden i länet. SGU har under åren 2013–2014 genomfört utredningar och påbörjat åtgärdsförberedelser. Det arbetet återupptas nu sommaren 2023 och kan förväntas pågå under två års tid.

Åtgärdsförberedelser

Syftet med åtgärdsförberedelser är att så långt möjligt förbereda ett förorenat område för att kunna åtgärdas. Tidigare utredningar har främst varit inriktade mot föroreningar på land. Det nu planerade arbetet kommer att ha en större tyngdpunkt på sedimenten i vattenområdet. Vissa kompletterande utredningar kommer även göras på land, främst vad gäller teknisk genomförbarhet och risker under genomförandet.

Exempel på saker som planeras:

  • Avgränsning av förorening i både yta och djup genom kompletterande provtagning och inmätningar på land och i vattenområdet
  • Kompletterande mätningar av eventuell spridning i vattenområdet (se infoblad)
  • Tekniska utredningar för att kunna beskriva kommande åtgärder, t.ex. val av teknik för muddring, avvattning, och slutligt omhändertagande av sediment
  • Miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan enligt miljölagstiftningen, och slutligen
  • Detaljprojektering och upphandling av kommande saneringsåtgärd.

Läs mer om undersökningarna i detta infoblad

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Stocka sågverk mars 2024

Senast granskad 2024-03-25