För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Örkelljunga plantskola

I Örkelljunga låg tidigare en skogsplantskola som drevs av Skogsvårdsstyrelsen. Idag är området ett bostadsområde. SGU har genomfört undersökningar som visar att det finns rester av bekämpningsmedel i marken, framförallt DDT. Inom ett mindre område var marken så förorenad att den behöver saneras. En första delåtgärd genomfördes i juni 2018. I november 2018 genomförs en andra delåtgärd med start vecka 47.

Plantskolan i Örkelljunga drevs av Skogsvårdsstyrelsen i cirka 60 år fram till början av 70-talet. Verksamheten omfattade cirka 3,5 hektar och är idag ett bostadsområde med villor från 1960-talet och flerbostadshus från 1970-talet. När villaområdet byggdes togs ett nytt område i anspråk, som idag är en kommunal fotbollsplan. Området ligger inom vattenskyddsområdet till en grundvattentäkt som ligger söder om plantskolan.

Den nedlagda myndigheten Skogsvårdsstyrelsen drev skogsplantskolor på ett antal platser i Sverige, vilka nu undersöks av SGU. Syftet med undersökningarna är att säkerställa att det inte finns kvar rester av bekämpningsmedel i marken, som kan innebära en risk för människor eller miljö. Det bekämpningsmedel som vanligtvis påträffas vid gamla skogsplantskolor är DDT. Det är en förorening som inte är lättrörlig utan binder till organiskt material i marken och inte sprids så lätt.

I Örkelljunga har undersökningar genomförts i flera omgångar. Större delen av plantskolans verksamhetsområde har tidigare varit odlingsområden där skogsplantor har drivits upp. Inom dessa områden som idag är grönytor och trädgårdar har det påträffats rester av DDT och andra bekämpningsmedel i ytlig jord.

I en slänt som ligger norr om bostadsområdet har mycket höga halter av DDT påvisats i ytlig jord, strax nedanför den plats där plantskolans lagerbyggnad tidigare låg. Dessa halter är så pass höga att de riskerar att sprida sig till omgivningen och till exempel skulle kunna påverka grundvattnet. SGU har därför beslutat att utföra en åtgärd inom detta område för att gräva bort de förorenade jordmassorna. Den första delåtgärden genomfördes i mitten av juni 2018. Den andra delåtgärden genomförs i november 2018 med start vecka 47. Åtgärden kommer pågå under 1-2 veckor.

Genomförda utredningar

Förstudie Örkelljunga skogsplantskola (nytt fönster)

Kompletterande undersökningar 2018-01-30 (nytt fönster)

Slutredovisning schaktåtgärd

Informationsbrev till boende i område

Information gällande markundersökningar 2017-07-13 (nytt fönster)

Information gällande resultat från utförd markundersökning 2017-12-12 (nytt fönster)

Information om planerad sanering av förorenad mark 2018-05-21 (nytt fönster)

 

 

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktpersoner

 • Hanna Wåhlén

  Telefon: 08-54521511
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post

 • Kristin Forsberg

  Telefon: 046-311 772
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post