Lacko lackeringsföretag.

Lacko lackeringsföretag

Verksamheten på det före detta lackeringsföretaget Lacko i Anderstorp har orsakat att en klorerad förorening i jord och berg kvarlämnades. SGU har klivit in som huvudman och med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket genomförs nu nya undersökningar på platsen.

Den före detta industrin Lacko i Anderstorp omfattade ytbehandling och lackering med användning av trikloretylen (TCE) för rengöring. Verksamheten startade år 1950 och pågick tills bolaget gick i konkurs 2014 varpå en klorerad förorening i jord och berg kvarlämnades. Gislaveds kommun, som även exproprierat fastigheten, har tidigare genomfört en huvudstudie som visar att det finns en källförorening i jord som sprids via sprickor i berg. Eftersom det inte finns någon ansvarig har SGU klivit in som huvudman och med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket genomförs nu nya undersökningar på platsen.

Det har sedan 2015, när föroreningen upptäcktes, utförts skyddspumpning med rening av grundvattnet vilket kraftigt minskat spridningen från Lacko. Pumpanläggningen är belägen mitt på den aktuella fastigheten. Sedan skyddspumpningen påbörjades har halterna i grundvatten sjunkit på närliggande fastigheter. De fastigheter där föroreningar tidigare påträffades i grundvatten har sedan flera år tillbaka kommunalt vatten och det sker i nuläget inte någon exponering för människor inom området vilket betyder att en hälsorisk är mycket liten.

Under 2023–2024 genomförs undersökningar på platsen som fokuserar på mer detaljerad utredning avseende spridningen av föroreningar i berg. Geofysiska undersökningar har genomförts för att undersöka sprickbildningar både vertikalt och horisontellt. Marken har undersökts med VLF och resistivitet för att identifiera befintliga sprickzoner där förorening skulle kunna spridas. Befintliga bergborrade brunnshål har filmats och flödena har loggats med spinnerflödessond. Det har även genomförts nivåmätningar i befintliga brunnar.

Under 2024 fortsätter arbetet med att undersöka spridningen från källområdet, bland annat kommer nya borrningar genomföras på den aktuella fastigheten.

 

Senast granskad 2024-03-05