Bild på å i Glasriket.

Fyra åar i Glasriket – undersökningar av ytvatten, sediment och våtmark

Mellan 2019 och 2023 har undersökningar motsvarande huvudstudier utförts i fyra åar som rinner genom Glasriket i Småland. SGU har varit huvudman för projekten som finansierats genom statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket via länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg.

Glasriket utgörs av de fyra kommunerna Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län samt Emmaboda och Nybro i Kalmar län. I Glasriket har det sedan 1700-talet fram till i dag legat cirka 80 glasbruk. Cirka 40 av dessa har riskklass 1 enligt MIFO och i utredningar har man uppskattat att det finns cirka 1 miljon m3 förorenade massor i Glasriket till följd av glasindustrin. De föroreningar som framför allt förekommer är arsenik, bly och kadmium som använts frekvent inom glastillverkningen.

Genom glasriket rinner sex vattendrag; Ljungbyån, Lyckebyån, Ronnebyån, Alsterån, Mörrumsån samt Hagbyån. De flesta glasbruk har legat inom avrinningsområdena för de fyra första åarna nämnda ovan. Det har sedan en längre tid varit känt att samtliga åar är eller har varit belastade av föroreningar från glasbruksverksamheten. Höga halter av framför allt metaller som bly, arsenik och kadmium har påträffats i ytvatten och sediment.

Mellan 2019 och 2023 har undersökningar motsvarande huvudstudier utförts i de fyra åarna Ljungbyån, Lyckebyån, Ronnebyån och Alsterån. Syftet har varit att få en övergripande bild av pågående och historisk metallbelastning på åarna och identifiera särskilt förorenade vattenområden. I förlängningen ska resultaten kunna användas som underlag för åtgärdsinsatser i vattendragen och för att prioritera insatser vid enskilda glasbruk.

Undersökningarna har genomförts av Structor Miljö Sydost AB och har avgränsats till de åsträckor som bedömts kunna vara påverkade av glasbruksverksamhet. Totalt har provtagning genomförts i cirka 500 punkter i sediment och våtmark och cirka 1 000 analyser har utförts. Ytvatten har provtagits och analyserats i cirka 80 punkter. Utöver ovanstående har biota i form av fisk ock kräftor provtagits och analyserats i de fyra åarna.

Miljö- och hälsoriskbedömningar har genomförts och innefattat bland annat framtagande av konceptuell modell, platsspecifika riktvärden och belastningsberäkningar. Riskkaraktäriseringar visar att det inom vissa områden förekommer mycket höga föroreningshalter i sediment och våtmarker. Huvudsakliga föroreningar är bly och arsenik. Ställvis är haltnivåerna 20 gånger högre än tillämpade riktvärden och sedimenten betraktas i vissa fall som farligt avfall ur ett avfallsperspektiv. Sammanfattningsvis har cirka 20 vatten- eller våtmarksområden identifierats där ett åtgärdsbehov bedöms föreligga. Vidare har 13 bruksområden kunnat pekas ut som särskilt viktiga att prioritera för vidare utredningar och åtgärder.

Genomförda huvudstudier har rapporterats till SGU. Rapporterna benämns enligt nedan.

Structor, 2021. Vattendrag i Glasriket, Huvudstudie – Ljungbyån, 2021-03-17. SGU Dnr: 34236-802/2019.

Structor, 2021. Vattendrag i Glasriket, Huvudstudie – Lyckebyån, 2021-03-17. SGU Dnr: 34236-802/2019.

Structor, 2023. Vattendrag i Glasriket, Huvudstudie – Ronnebyån, 2023-02-17. SGU Dnr: 34236-1433/2021.

Structor, 2023. Vattendrag i Glasriket, Huvudstudie – Alsterån, 2023-02-10. SGU Dnr: 34236-1433/2021.

Senast granskad 2024-03-05