Åsbro impregnering

Foto: Tobias Berglin, SGU.

Åsbro impregnering

I Åsbro har impregneringsverksamhet bedrivits från 1905 till 2012, först av SJ och Televerket och från 1932 av Vattenfallsverket. Undersökningar visar på kraftigt förhöjda halter av PAH och arsenik i mark, grundvatten och sediment i anslutande vattendrag. Förberedelserna för att sanera sedimenten är nu avklarade och arbetet drar igång i juli 2021.

Impregneringsverksamheten bedrevs på två verksamhetsplatser: Åsbro gamla impregneringsanläggning”, som användes fram till 1952, och ”Åsbro nya impregneringsanläggning”, som var i drift under perioden 1952–2012. Inom dessa områden impregnerades stolpar med kreosotolja (som innehåller polycykliska aromatiska kolväten, PAH) samt kopparvitriol och arseniksalt.

Sanering av sediment i intilliggande och närliggande vattendrag

SGU har under 2017 slutfört marksaneringsarbetet vid de två ovannämnda verksamhetsområdena. Samtidigt gjorde SGU kompletterande sedimentprovtagning i den intilliggande Tisaren, den närliggande Estaboån och Åsasjön, och förorening av framförallt PAH och arsenik har konstaterats. Föroreningarna är en följd av att kreosot släppt ut från impregneringsverksamheten och spridit sig från den förorenade marken via grund- och dikesvatten till Tisaren och Estaboån. 

Störst omfattning av förorenade sediment har påträffats anslutning till verksamheternas utsläppspunkter vid den så kallade Invallningen i Tisaren (Åsbro gamla impregneringsanläggning) och vid Åsasjöns utlopp i Estaboån (Åsbro nya impregneringsanläggning). Kring Invallningen, som anlagts för att begränsa spridning av föroreningar i övergångszonen mellan den äldre impregneringsplatsen och sjöns västra del, uppskattas mängden PAH och arsenik till totalt cirka 35 ton respektive 25 ton.

Tisaren ingår i ett vattenskyddsområde och utgör en dricksvattentäkt för Kumla och Hallsbergs kommuner. Vattennivån i Tisaren har under några år varit låg på grund av  dels torka, dels för en medveten avsänkning har gjorts för att underlätta det tidigare saneringsarbetet på land. Det har medfört att delar av de förorenade sedimenten varit synliga ovanför, vilket innebär att vid låga vattennivåer ökar risken för spridning av föroreningar.

Schaktning och muddring kommer att användas

Inom ramen för det kommande saneringsprojektet i Åsbro planerar SGU att avlägsna förorenade sediment i västra delen av Tisaren och i Estaboån samt förorenade massor i Invallningen. Sanering kommer huvudsakligen att ske genom schaktsanering och muddring. Muddermassorna kommer att läggas upp i södra delen av det tidigare verksamhetsområdet för Åsbro nya impregneringsanläggning för avvattning i innan de borttransporteras till en godkänd mottagare. Mängderna av arsenik och PAH förväntas att med förslagna åtgärdsmetoder reduceras med 99 respektive 80–90 procent. För att genomföra åtgärderna krävs tillstånd enligt miljöbalken, och beslut från mark- och miljödomstolen erhölls i slutet av 2020. Åtgärderna kan påbörjas i juli 2021.

Samrådsunderlag

Åsbro samrådsunderlag, december 2017 (nytt fönster)

Bilaga 1a. Översiktskarta (nytt fönster)

Bilaga 1b. Översiktsplan saneringsåtgärd (nytt fönster)

Bilaga 2. Fastighetskarta (nytt fönster)

Bilaga 3a. Översiktsplan (nytt fönster)

Bilaga 3b. Grönstrukturplan (nytt fönster)

Bilaga 4. Natur- och kulturmiljö (nytt fönster)

Infoblad

Infoblad, mars 2019 (nytt fönster) 

Infoblad, mars 2020 (nytt fönster)

Informationsbrev

Nyhetsbrev 7, juli 2021 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 6, november 2019 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 5, juni 2017 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 4, mars 2017 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 3, oktober 2016 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 2, mars 2016 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 1, maj 2015 (nytt fönster)

Genomförda undersökningar

Fiskundersökning Tisaren, 2017-02-20 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-09-08

Kontaktpersoner

 • Helena Andersson

  Telefon: 018-179060
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post

 • Tobias Berglin

  Telefon: 08-54521528
  Ort: Malå
  Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
  Skicka e-post

Geotuber

Geotuber är säckar i textilt material med många små hål i.  Slam pumpas in i geotuberna där det fälls ut och stannar kvar, medan det renade vattnet rinner ut.

När slammet har blivit tillräckligt torrt transporteras det till en godkänd mottagare för att förbrännas eller deponeras.