I norra delen av Järpens tätort i Åre kommun, finns ett industriområde med lång historia bakom sig. Sedan i slutet av 1880-talet har Järpens industriområde använts till en mängd olika verksamheter och idag bedrivs t.ex. verkstäder, uppläggning av massor, virkesförsäljning och tillverkningsindustri på platsen. Efter undersökningar som gjorts har det kunnat konstateras att den tidigare sulfitfabrikens verksamhet har resulterat i miljö- och hälsoskadliga föroreningar.

Vid sulfitfabriken användes svavelkis vid syratillverkningen, vilket genererade stora mängder kisaska innehållande höga metallhalter. Inom området har det påträffats förhöjda halter av främst arsenik, kadmium, koppar, bly och zink. Marken utgörs av fyllnadsmaterial med stor andel kisaska, vars förhöjda metallhalter förorenat både jord och grundvatten. Även den intilliggande Järpströmmen, som är en del av Indalsälvens avrinningsområde, har påverkats av föroreningen.

I slutet av juni 2019 beviljades Länsstyrelsen i Jämtland 44 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket för att saneringen ska kunna genomföras. SGU har tagit på sig huvudmannaskapet för att genomföra åtgärderna. Parallellt med detta arbetar Åre kommun med en ny detaljplan som innebär att nya mindre industrifastigheter skapas och att ytor tillgängliggörs för allmänheten. De åtgärdslösningar som planeras innebär rivning av den f.d. spritfabriken, schaktsanering av några delområden och att ett partikelfilter med erosionsskydd anläggs längs Järpströmmens passage av industriområdet på en sträcka om cirka 300 meter. Genomförandet av åtgärderna ska leda till att nuvarande akuta och kroniska hälsorisker elimineras, att utläckaget till Järpströmmen minskar och att vattendragets stränder ska vara tillgängliga för allmänheten utan risker för människor eller djur. Åtgärderna ska inte heller försvåra en framtida eventuell återställning av Järpströmmen.

Mer information om Järpens industriområde

Presentation från informationsmöte 2019-10-01